Vrienden Hannemahuis

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger cultuur en historie

  

Vrienden van Museum het Hannemahuis

Museum het Hannemahuis heeft een Vereniging van Vrienden waar u lid van kunt worden. Hiermee steunt u het museum en krijgt u gratis toegang en uitnodigingen voor speciale activiteiten! Het lidmaatschap is € 20 per jaar. Een hoger bedrag is altijd welkom. U kunt zich in het Hannemahuis opgeven als Vriend of u per email met uw adresgegevens aanmelden bij vrienden@harlingen.nl

Waarom een vereniging van Vrienden?
De Vereniging van Vrienden van Museum het Hannemahuis wil de belangstelling voor het museum Het Hannemahuis en de daarin bijeengebrachte verzamelingen bevorderen en de activiteiten van het museum ondersteunen. Vanuit de Vrienden wordt financiële ondersteuning gegeven bij nieuwe aankopen, catalogi of restauratie van voorwerpen uit de collectie. Daarnaast wordt er bijgedragen aan het mogelijk maken van belangrijke exposities.

Wat betekent het als u Vriend wordt?
Als Vriend:
- hebt u gratis toegang tot het museum voor uzelf en uw partner of gezinsleden;
- hebt u gratis toegang tot door de Vereniging van Vrienden georganiseerde lezingen en andere activiteiten;
- ontvangt u de Digitale Nieuwsbrief van het Hannemahuis;
- bent u welkom op de openingen van tentoonstellingen in het Hannemahuis.

Wat doet de Vereniging van Vrienden?
Met steun van de vereniging van Vrienden kon  in de afgelopen jaren de collectie van het Museum worden uitgebreid, werden garantstellingen gegeven voor catalogi en exposities en werd financiële ondersteuning geboden voor educatieve activiteiten. In 2013 lag het accent daarbij wat meer op de immateriële zaken zoals de werving van nieuwe leden. Er werden geen grote aankopen gedaan noch was anderszins financiële ondersteuning nodig. Dit in tegenstelling tot 2012 toen er onder andere een garantstelling werd gedaan voor de Rembrandt tentoonstelling in 2014.

Belangrijkste activiteiten van de vereniging zijn gericht op het onderhouden van de band met  de leden van de Vereniging en de werving van nieuwe Vrienden. Naast lezingen worden ook speciale voorbezichtigingen, een High Tea in de Beeldentuin of, incidenteel, een gezamenlijk bezoek aan andere musea georganiseerd. Het streven is in de komende jaren het Hannemahuis meer onder de aandacht te brengen van doelgroepen die nu nog niet naar het museum komen. Het jaarverslag is op aanvraag verkrijgbaar bij het Hannemahuis of via een email aan vrienden@harlingen.nl

De vereniging van vrienden is een ANBI
De Vereniging van Vrienden van het Hannemahuis is een  Algemeen nut beogende instelling, ook wel ANBI of Goede Doelen Stichting genoemd. Een ANBI wordt door de overheid gestimuleerd met aantrekkelijke fiscale regelingen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om geld te schenken of na te laten zonder belasting te betalen.

Contactgegevens
De officiële naam is Vereniging van Vrienden van “Het Hannemahuis”. 
Het fiscaal nummer van de Vereniging: 8090.80.345.
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 40004513.
Adres: Voorstraat 56, 8861BM Harlingen, telefoon 0517-413658. Email: vrienden@harlingen.nl
Bank: NL07 INGB 0002 7029 93.

Aantal Vrienden 2014
In 2014 is het aantal vrienden gegroeid van 455 in 2013 naar 476 in 2014.  In totaal kwamen er 41 nieuwe vrienden bij, twintig vrienden werden uitgeschreven, vier vanwege  overlijden.Per 1 februari  2013 telt de vereniging 455 ‘vrienden’.

Bestuur Vrienden 2014:
Voorzitter: Jouke de Jong, Secretaris: Anneke Vrenken, Penningmeester: Joris Hengeveld.   
Bestuursleden: Jooske van Busschbach, Esther Wermers, Pieter Elbers en Herman van der Made (als toegevoegd lid vanuit de Bestuurscommissie van het Hannemahuis).

Alle deze functies zijn onbezoldigd.

JAARVERSLAG VRIENDEN VAN HET HANNEMAHUIS 2014

Een impressie Koningsdag 2014 Engelse Tuin, het kraampje van het Hannemahuis. Een jongetje van elf wijst zijn moeder op het portret van Rembrandt en legt uit dat dat Rembrandt een prent van de haven uit 1790 natuurlijk niet gemaakt kon hebben want ‘hij kan toch nooit zo oud zijn geworden, hij is immers geboren in 1600!’.

Ook voor de Vereniging van vrienden van het Hannemahuis stond 2014 in het teken van de grote Rembrandt tentoonstelling. Belangrijk daarbij was de impuls die gegeven kon worden aan de deelname van schoolklassen aan de etsworkshops. Anders dan verwacht bleek in eerste instantie de financiële drempel voor scholen om te komen etsen te groot. Daarop heeft het bestuur van de Vrienden elke lagere school  in Harlingen nog eens een uitnodiging gestuurd met de mededeling dat in ieder geval voor één klas per school, meestal groep 7, deelname gesponsord zou worden door de Vereniging van Vrienden. Hierop werd door vijf klassen positief gereageerd!  Voor de Vrienden was dit een nieuwe  en naar het lijkt een geslaagde manier om te proberen de drempel naar het museum te verlagen.  

De vereniging in 2014

In 2014 is het aantal vrienden gegroeid van 455 naar 476.  In totaal kwamen er 41 nieuwe vrienden bij waaronder Rederij Doeksen als eerste met een ‘bedrijfslidmaatschap’. Twintig vrienden werden uitgeschreven, vier vanwege  overlijden. 

In 2014 werd een lid aan het bestuur toegevoegd, mevrouw Anneke Vrenken. Op de jaarvergadering werd afscheid genomen van  Gemma van Schoten-de Jong  die meer dan een decennium als bestuurslid en lid van de programmacommissie actief betrokken was geweest bij het museum en de Vrienden.  Het bestuur bestond in 2014 verder uit Jooske van Busschbach, voorzitter, Pieter Elbers , secretaris, Joris Hengeveld, penningmeester,  Jouke de Jong,  vriendenadministratie,  Esther Wermers, gewoon lid,  en Herman van der Made namens de bestuurscommissie. 

Het bestuur van de Vrienden vergaderde vier keer en had eenmaal een gezamenlijk overleg met de bestuurscommissie van het Hannemahuis.  In dit laatste overleg werd stilgestaan bij onder andere het tentoonstellingsbeleid  en de rol die de Vereniging kan vervullen bijvoorbeeld rondom het verlagen van de drempel van het museum, het verstevigen van de band met het bezoekers en het versterken van de collectie.

Activiteiten in 2014

Voor de leden van de Vereniging van Vrienden van het Hannemahuis werden rondom de grote Rembrandt tentoonstelling een aantal extra’s georganiseerd . Niet alleen werden alle Vrienden uitgenodigd voor de opening op 7 maart in de Grote kerk, iedereen  ontving ook gratis het Rembrandt Magazine. Speciaal voor de Vrienden was er op de avond voorafgaand aan de opening een voorbezichtiging met zeer enthousiasmerende toelichting van de verzamelaar van de etsen Jaap Mulders. Om ook mensen die niet aanwezig konden tegemoet te komen is op 30 april nog een tweede avond georganiseerd, weer met presentatie  en rondleiding door Jaap Mulders.

Ook op de jaarvergadering op 22 mei 2014 werd aandacht besteed aan de expositie met een inleiding door directeur Hugo ter Avest en een demonstratie van het etsen door Tieneke van Montfort en Joost Witte, de twee kunstenaars die aan een groot aantal Harlinger schoolkinderen een educatieve workshop hebben gegeven. Een educatieve activiteit die, zoals al vermeld, mede mogelijk is gemaakt door de Vereniging van Vrienden. Deze jaarvergadering werd met iets meer dan 20 mensen iets minder goed bezocht dan vorige jaren. 

Op Koningsdag, 27 april 2014, stonden de Vrienden weer met een kraam vol Rembrandt cadeaus  en een quiz met vragen over Harlinger museumstukken. Bijna 150 mensen vulden de vragen in waarvan vijf later bericht kregen dat zij alle vragen goed hadden en dat voor hen een beloning in de vorm van een boek bij het Hannemahuis te wachten lag.

In het najaar zijn geen extra activiteiten georganiseerd voor de vrienden maar het voornemen is bij de grote zilvertentoonstelling in het voorjaar van 2015 wel weer de Vrienden actief te betrekken.

Bijdragen aan collectie en exposities in 2014

De garantiestelling van 5.000 euro die in 2013 bij de voorbereiding van de Rembrandt tentoonstelling was verleend is in 2014 omgezet in een daadwerkelijke bijdrage.  Daarnaast is een bedrag van 2.342 euro besteed aan toegang tot de expositie en deelname aan de etsworkshops  voor lagere schoolklassen. 

De vereniging droeg 4.000 euro bij aan de kosten voor aankoop van een Schepentableau geschilderd door de beste 18de-eeuwse Harlinger tegelschilder Pals Karsten (Harlingen circa 1723-na 1775). Op het tableau is een walvisvaarder “ De Jonge Boom”  in Nederlandse wateren te zien. Dat het een walvisvaarder is, valt af te leiden aan de sloepen aan de zijkant. In het vaandel van één van  de bootjes zijn twee gekruiste ankers te zien met de letters P.P.P.. Dat betekent pro partia pugno  -ik strijd voor het vaderland-  en duidt op een relatie met de Admiraliteit. Het tableau is van een hoge kwaliteit,  is heel  levendig en ontstijgt daarmee de meeste schepentableaus, inclusief de twee die al in het bezit zijn van het Hannemahuis maar behoeft  wel een professionele restauratie. 

In het najaar van 2014 is een bijdrage van 2.500 toegezegd aan het museum  ter voorbereiding van de zilvertentoonstelling in 2015.

Schenkingen en een gift aan de Vereniging in 2014

Door de status van de vereniging als ANBI (algemeen nut beogende instelling) kunnen schenkingen ontvangen worden  zonder dat daarbij schenkbelasting verschuldigd is. Ook kunnen schenkingen gedaan worden aan personen of instellingen wanneer die schenking gebruikt wordt voor het doel dat de ANBI nastreeft. Op deze manier konden twee schenkingen worden verkregen voor de collectie van het museum, namelijk een schilderij van de Rommelhaven door de Harlinger schilder W.G.F. Jansen (1871-1949) (waarde 15.000 euro) en twee zilveren miniaturen (waarde 8.000 euro).

Daarnaast ontving de Vereniging in december 2014 een brief van het  Havenistenfonds, oorsponkelijk geheten ‘de Buidel der Gemeene Havenisten’  met de aankondiging dat bij het opheffen van dit fonds een bedrag van 6.000 euro geschonken zou worden aan de vereniging van Vrienden van het Hannemahuis. Het fonds is in 1587 opgericht ter betaling van de dijkbelasting verschuldigd door de bewoners van de Nieuwe Noordstad wegens de door Caspar de Robles geforceerde dijkverbeteringen. Aan die functie kwam in 1888 een eind en sindsdien zijn er geen inkomsten meer geweest maar heeft het bestuur enkele schenkingen gedaan aan maatschappelijke en culturele organisaties waaronder het museum het Hannemahuis.

Nu het batig  saldo vrijkomt bij opheffing ontvangen, naast  de Vereniging van Vrienden ook de Verenging Oud Harlingen en de Stichting ter bevordering van het Harlinger Historische Erfgoed ook laatste gift.  Met het bestuur van het voormalige Havenistenfonds is afgesproken dat de gift voor de vrienden uitsluitend aangewend zal worden voor aankopen van objecten voor de collectie van het museum het Hannemahuis die echter nadrukkelijk in eigendom dienen te blijven van de vereniging.  Het hoeft geen betoog dat de Vereniging van Vrienden zeer blij is met deze gift. Het ligt in de bedoeling in 2015 via een speciale avond extra aandacht te besteden aan de doelstelling en geschiedenis van dit typisch Harlinger Fonds dat zo vele eeuwen heeft bestaan. 

Financieel jaarverslag Vrienden 2014

ons adres

 

Hannemahuis
Centrum voor Harlinger
cultuur en historie

 

Voorstraat 56
8861 BM HARLINGEN

 

T 0517 413658
F 0517 412664

Stuur een emailbericht