Geacht college,

In de begroting van 2020 is een investeringskrediet van €305.000 opgenomen voor verbetering van de kleedruimten op de buitensport complexen. Op 10 juli 2020 heeft de raad een RIB ontvangen inzake de uitkomsten van het onderzoek en het vervolgtraject.

In de uitkomsten van het onderzoek heeft Boom Technisch Adviesbureau een aanbeveling gegeven om voor het sportcomplex Oostersportpark budget vrij te maken tussen 437.500-525.000. 

De vragen die onze fractie heeft;

  1. Wat is de status van de uitvoering van het plan en overleg met Zeerobben inzake nieuwbouw / verbouw van de accommodatie?
  2. Wat is de verwachting dat er concreet aan de slag kan worden gegaan op dit complex? (Dit omdat een deel van de huidige kleedkamers op dit moment technisch en functioneel is afgeschreven)
  3. Is het budget wat beschikbaar is gesteld in de begroting 2020 toereikend voor de gewenste en benodigde verbouw dan wel nieuwbouw rekening houdend met de aanbeveling van Boom Technisch Advies Bureau, de toekomst en eisen vanuit de KNVB?

Namens de fractie van het CDA, Reynold Bontes