Geacht college,

Op 15 februari jl. heeft de raad een mail/brief ontvangen van een bewoner van de wijk Ludinga, deze brief is ook gericht aan het college.

In de brief wordt ingegaan op de energietransitie en het gevolg van de toenamen van elektrische auto’s. In de wijk is het niet voor iedereen mogelijk om op eigen terrein te parkeren en dus te kunnen opladen. Als gevolg hiervan kan het dus voorkomen dat er laadkabels over de openbare weg worden gelegd. Geen ideale situatie en het kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden.
In de brief wordt een oplossing aangereikt door het plaatsen van een verzonken en afgedopte voorziening/buis. 
De CDA fractie steunt deze gedachtegang en heeft de volgende vragen:

  • Heeft het college kennis genomen van deze brief? En wat is de reactie hierop?
  • Neemt het college de oplossing mee in de gesprekken met de projectontwikkelaar en/of is dat al gedaan? Als niet graag een toelichting waarom niet en of het nog gaat gebeuren.
  • In de brief wordt ook gesproken over de kosten verrekening eventueel met bewoners, wat is de visie van het college hierop?

Indien het bestek al gereed is;

  • Gaat het college de bewoners van de betreffende wijk informeren hoe de inrichting plaats gaat vinden en of daarbij ook rekening is gehouden met het opladen van elektrische auto’s en in de toekomst een toename daarvan.

Namens de fractie CDA, Reynold Bontes.

Antwoord op raadsvraag CDA over Opladen voertuigen Ludinga