Geacht college,

Wij zouden graag zien, en het lijkt ons zelfs uitermate gewenst, om niet te zeggen noodzakelijk, dat iedere locatie die is of wordt aangedragen voor een ambtenarenkantoor – behoudens uiteraard locaties die domweg overduidelijk niet in aanmerking komen omdat ze bijv. niet (meer) beschikbaar blijken te zijn – langs dezelfde meetlat wordt gelegd, dus op dezelfde wijze en op dezelfde onderdelen wordt beoordeeld, zonder op voorhand met niet onderbouwde dooddoeners te worden afgeserveerd. Daarbij dient er uiteraard ook ruimte te zijn voor een vrije opsomming en onderbouwing van plussen en minnen die niet binnen een vast stramien passen.

Dit betekent in concreto o.a., maar niet daartoe beperkt, dat wij de door ons aangedragen locatie P1/P2 inhoudelijk beoordeeld willen zien (“planologisch minder gewenst” zoals het binnenskamers opgeplakte etiket luidt is niet transparant, inhoudsloos en een onacceptabele dooddoener).

Ook willen wij de locatie Maritieme Academie nader beoordeeld zien (mede gezien bovenstaande eerste alinea) o.a. omdat de argumenten die in de vergadering van 15 januari genoemd zijn afwijken van wat wij eerder ondershands vernomen hebben. M.b.t. die argumenten van 15 januari willen we ook weten of er ueberhaupt onderhandeld dan wel gesproken is over een evt. koopsom. Daarbij willen we ook graag weten hoe beoordeeld is dat de eventuele vraagprijs te hoog zou zijn in het licht van de mogelijkheden die de ontwikkeling van de betreffende locatie, in combinatie met een ambtenarenkantoor, kan bieden.

Gezien de eerste alinea sluiten we ons ook aan bij de vraag van het CDA m.b.t. de locatie MCL Harlingen.

Graag zien we ook uitgelegd hoe het college ideeën uit de samenleving serieus denkt te nemen als er nu al sprake is van trechtervorming in de richting van slechts een paar locaties waar de keuze tussen zou moeten gaan.

Namens de fractie van Wad'n Partij Harlingen, Wim Wildeboer