Geacht college,

Op 25 september 2019 heeft de gemeenteraad Harlingen het raadsvoorstel Armoedebeleid aangenomen.
Dit voorstel was gebaseerd op de volgende onderliggende stukken:
• Evaluatie minimabeleid Gemeente Harlingen d.d. oktober 2018 door KWIZ i.o.v. Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân;
• Préadvies Armoedebeleid versie Harlingen d.d. 10 december 2019 door Projectorganisatie Sociaal Domein Noardwest Fryslân;
• Raadsvoorstel Armoedebeleid d.d. 21 maart 2019 door College van B&W Harlingen, aangenomen i.c.m. het Amendement Armoedebeleid d.d. 21 maart 2019 door gemeenteraad Harlingen;
• Memorie van antwoord op Amendement Armoedebeleid d.d. 25 september 2019 door College van B&W als onderdeel van het betreffende raadsvoorstel.

Mede omdat per 1 januari 2021 de Dienst is omgevormd tot een bedrijfsvoeringsorganisatie en de beleidsvorming, -uitvoering en -evaluatie is gedecentraliseerd naar de individuele gemeenten is onze fractie zeer benieuwd naar de voortgang van de uitvoering van het hiervoor genoemde raadsbesluit. Graag ontvangen wij van het college een rapportage hierover.
Hieraan gekoppeld is tevens de vraag wanneer de raad het voorstel voor de verordening Armoedebeleid kan verwachten, zodat deze kan worden besproken en vastgesteld.
 

Namens de fractie van PvdA, Ron Leen

Antwoord op raadsvraag PvdA over Stand van zaken armoedebeleid