Geachte college,

Separaat sturen wij u ter informatie een e-mail, welke wij ontvingen van Waddenbedrijf Neptunus. Naar aanleiding van de inhoud van dit schrijven willen we u de volgende vragen voorleggen:

Vragen:

  •  Bent u op de hoogte van dit schrijven en bekend met de inhoud hiervan?
  •  Men stelt, dat men met dezelfde beperkingen heeft als de Bruine Vloot en de horeca gelet op de Corona regels. Waarbij andere ondernemers in de branche kwijtschelding van havengelden, c.q. vrijstelling van precario belasting voor 2020 en ook voor dit jaar hebben ontvangen, is dit niet voor hen van toepassing.
  • Wat is daarvoor uw motivering?
  • Bent u niet van mening, dat hier sprake is van “meten met twee maten”?
  • Men heeft voor 2020 als reden gehoord, dat men “in het deel van de haven vallend onder de Port of Harlingen lag” en derhalve niet in aanmerking kwam voor kwijtschelding……. Graag uw commentaar op deze redenering.
  • Thans heeft men door nieuwe beleidsregels van de kant van Port of Harlingen een nieuwe plaats aangewezen gekregen in de vluchthaven. M.a.w. in een ander deel van de haven…. Ook nu dient men havengelden 2021 te betalen. Graag uw mening hierover, op welke gronden dit is gebaseerd gezien de vorige redenatie.
  • Is hier sprake van een zeker beleid? Bent u bereid uw beleid in dezen te herzien en met de ondernemer tot een passende oplossing te komen?

Men voelt zich als ondernemer niet gehoord, in de steek gelaten en onrecht aangedaan door de gemeente, terwijl men al 40 jaar in de toeristisch-recreatieve branche werkzaam is en mede met zijn ondernemerschap en gastheerschap aan Harlinger Promotie doet? Kunt u zich dit indenken?

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra