Geacht college,

 

Ingewijden weten, dat in de vorige raadsperiode, de heer Jellema, raadslid namens Harlinger Belang, sterk gepleit heeft voor de heffing van precariobelasting op de kabelactiviteiten van Liander in navolging van dergelijke acties in andere gemeenten. Dit pleidooi werd overgenomen door het toenmalige college van PvdA/Harlinger Belang/CDA. 

Via diverse media bereikte ons het bericht, dat Liander intussen zijn juridische strijd tegen meerdere gemeenten over deze precarioheffing heeft gestaakt, na verloren rechtszaken hierover tegen diverse gemeenten.

Wij gaan er op grond van deze berichtgeving vanuit, dat dit ook voor de gemeente Harlingen zal gelden en dat dit helderheid zal geven voor de betrokken partijen.

Dit geeft ons aanleiding u de volgende vragen voor te leggen:

 

Liander heeft intussen precariobelasting betaald over de afgelopen jaren. U hebt daarvoor een voorziening getroffen in afwachting van de definitieve uitspraak over de rechtszaak.

-          Om welke bedragen gaat het hier exact?

-          Er van uitgaande, dat de vordering nu definitief geworden is, zal deze voorziening in 2020 vrijvallen. Dit zal u middels een begrotingswijziging verantwoorden in de jaarcijfers 2020, (naar wij aannemen). Wanneer wordt dit aan de Raad voorgelegd?

-          Welke bedragen gaat u de volgende jaren nog in rekening brengen bij Liander?

-          Wordt de Raad hierover geïnformeerd via een Raadsinformatiebrief?

-          Worden deze bedragen betrokken bij het opstellen van de begroting van 2021 en het meerjarenperspectief?

namens de fractie van Harlinger Belang,

Jappie Saakstra.

 

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - Precariobelasting Liander