Geacht college,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 2 maart jl. (verzonden op 5 maart jl.) onder nummer 53505, behandeld door M. Hammenga. Deze brief is het antwoord op onze raadsvragen van 2 februari 2020 inzake 24 uurs zorgbeleid in Almenum. Wij zijn teleurgesteld in uw beantwoording. Uit uw antwoorden moeten wij de volgende conclusies trekken:

U betreurt het, dat de 24 uurs zorg, zoals in het verleden verzorgd door Palet, niet langer op dezelfde voet kan worden uitgevoerd om financiële/bezuinigingsredenen. U was hiervan op de hoogte en toont hier begrip voor. Volgens u hebben de betrokken partijen (de Bouwvereniging als eigenaar van Almenum en Palet als zorgorganisatie) hierover, naar u aanneemt, zorgvuldig gecommuniceerd met betrokkenen. 

Naar aanleiding van het bovenstaande willen we u nog de volgende vragen voorleggen:

In het Almenumer Nieuws van december 2019 wordt in het Bericht van de manager/ondertekend door Jaring geschreven, citaat: “De Bouwvereniging, Palet en het Friese Land zijn druk bezig met uit te zoeken hoe wij straks de alarmering, overdag en in de nacht, goed kunnen regelen voor u. In het nieuwe jaar (2020) komen wij hier op terug”… (-)

Gelet op het feit, dat de mevrouw zoals beschreven in onze brief, op 12 december 2019 letterlijk slachtoffer is geworden van het nieuwe beleid, blijven wij onze twijfels uiten over de communicatie en met name de uitvoering van dit nieuwe beleid.

Vraag: 
Hebt u naar aanleiding van onze schriftelijke vragen en ook de mondelinge vragen van HOOP en de Wad’n Partij hierover in de Raadscommissie van 5 februari jl. nog contact gezocht/gehad met de Bouwvereniging en Palet inzake de communicatie en de uitvoering van het gewijzigde beleid? 
 

Verder valt het op, dat u in uw antwoorden alleen maar verwijst naar de bovengenoemde twee partijen en hun verantwoordelijkheden.  U gaat niet in op uw eigen verantwoordelijkheid als uitvoerder van het WMO beleid. (Wij spraken in onze brief over 3 partijen, dus ook de gemeente).

Vraag: 
Gezien uw verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WMO en gelet op de verschraling van de zorg in de Gemeente Harlingen in algemene zin (gewijzigd beleid=minder zorg in Almenum, oplopende wachtlijsten bij De Spiker, sluiting van afdelingen in MCL Harlingen) vragen wij ons af hoe u uw rol ziet in deze ontwikkelingen en wat uw beleid op korte en langere termijn is en zal zijn. Wij maken ons zorgen over de Zorg in de Gemeente Harlingen!

Namen de fractie van Harlinger Belang, J. Saaskstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - 24 uurszorg Almenum nummer 2