Geacht college,

Met betrekking tot de bio-LNG installatie die op de haven van Harlingen geplaatst zal worden heeft de PvdA fractie de volgende vragen:

 1.     Wat voor invloed hebben we als raad op de komst van de installatie? Nemen we hierover een besluit of ligt dit volledig buiten ons om? 

2.     Als blijkt dat er erg weinig draagvlak en veel weerstand onder de bevolking en in de raad is, wordt de bio-LNG installatie dan alsnog geplaatst?

3.     In hoeverre heeft de havenverzelfstandiging invloed op de mate van zeggenschap van de raad? Hadden we meer te zeggen gehad over de vestiging van dit bedrijf als de haven niet verzelfstandigd was? 

4.     Welke lessen leren we uit de situatie met de REC destijds? Wat is het stappenplan met betrekking tot het meenemen en betrekken van de bevolking en de Harlinger politiek? Aan welke knoppen kunnen we draaien als er iets mis gaat?

5.     Met welke overlast, in de breedste zin, kunnen we rekening houden? Denk aan stank, storingen, aan- en afvoer via transport op land en op zee, enzovoorts

6.     Wordt er gebruik gemaakt van subsidies en zo ja, welke? 

7.     Hoe zit het met voldoende aanvoer van de benodigde grondstoffen? Zijn deze mogelijk vervuild, in hoeverre is er sprake van cradle-to-cradle?

8.     In hoeverre is goede bewaking van de hele keten geborgd? Denk aan de kwaliteit van het afval, de aanwezigheid van ongewenste stoffen, waar het afval vandaag komt enzovoorts.

9.     De FUMO gaat de vergunningverlening en handhaving doen, hebben zij geleerd van het verleden?

10.  Hoe is de communicatie geregeld en wat is de rol van de provincie?

11. Als groenafval met bestrijdingsmiddelen besproeid is, komen deze in de rest stof. Het plan is om de reststof te gebruiken als bemesting. Is bekend of het land dan vervuild wordt?

12. Worden er ook grondstoffen opgeslagen en wat voor overlast kan dat geven? Wordt er een maximum gesteld aan het opslaan van grondstoffen?

Wie zien de antwoorden graag tegemoet!

Namens de fractie van PvdA,

Welmoed Konst.