Geacht college,

Onlangs heeft Gedeputeerde Staten van Fryslan de Statenleden middels een brief geïnformeerd over de harde plancapaciteit op gemeenteniveau (brief is als bijlage bijgevoegd). Ook de gemeente Harlingen wordt in de brief genoemd. Voor zover bij ons bekend zijn deze aantallen die genoemd staan in de brief door de gemeente zelf aangeleverd (actueel planoverzicht) en betreffen dit woningen die zijn opgenomen in bestemmingsplannen. Het totaal aantal woningen komt niet overeen met het totaal aantal woningen die opgenomen zijn in de woonvisie.

De CDA Fractie heeft de volgende vragen naar aanleiding van deze brief:
1 - Kunt u ons aangeven welke woningen (aantal per project) dit betreffen en verklaren waarin het verschil t.o.v. de woonvisie ligt?
2 - Kunt u aangeven wanneer deze woningen zijn opgenomen in het bestemmingsplan, wanneer de uitvoering gepland staat, dan wel of deze reeds in uitvoering zijn en wanneer de oplevering plaatsvindt? 

Namens de fractie van het CDA, Sietse Zoodsma

Antwoord op raadsvraag CDA - Harde plancapaciteit op gemeenteniveau Fryslan