Geacht college,

  1. Hoe staan de gemeentelijke voorzieningen zoals het zwembad, de waddenhal, sportverenigingen, dorpshuizen, etc. er financieel voor? Kunnen de uitbaters deze periode overleven of zijn er wellicht aanvullende maatregelen vanuit de gemeente nodig?
  1. Onze gemeente kent relatief veel horeca en overnachting en is qua winkels ook sterk afhankelijk van toerisme. Deze sectoren worden hard geraakt. Veel mensen, en vooral ook jongeren, werken in deze sector. Omdat er voor deze groep ineens geen werk meer is komen zij terecht in een onzekere situatie dat kan leiden tot acute problemen. In Rotterdam is de verplichte zoekperiode voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar voor een bijstandsuitkering geschrapt, zodat ze sneller inkomensondersteuning krijgen. Ziet het college hier ook problemen ontstaan en zou dit een oplossing kunnen bieden?
  1. Is de gemeente daarnaast in gesprek met ondernemers (bijvoorbeeld ook de Bruine Zeilvaart) om samen tot creatieve oplossingen te komen mocht het nodig zijn?
  1. De onzekere financiële gevolgen van de huidige coronacrisis en de onzekerheid met betrekking tot de ontwikkeling van de kosten van het sociaal domein, en met name die van de jeugdzorg, kunnen leiden tot onzekerheid en onvolledigheid binnen de gestelde kaders van de Kadernota. Hoe denkt het college de raad frequent en adequaat te informeren over tussentijdse wijzigingen?

Namens de fractie van PvdA, Bartele Boersma

Antwoord op raadsvraag PvdA over Consequenties coronacrisis gemeente Harlingen