Geacht college,

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief 54708 heeft het CDA nog aanvullende vragen:

1. Er is een verklaring gegeven waarom het aantal bezoeken de afgelopen periode niet gehaald zijn. Er wordt meegedeeld dat er 10 nieuwe consulenten zijn die elk 1 bezoek per week zullen afleggen. Kunt u toelichten waarom er de komende twee jaar ‘maar’ weer 100 worden bezocht. De formatie is nu zodanig, dat er een soort inhaalslag kan worden gemaakt?

2. In de jaarrekening kunnen we de groep van 65 jaar en ouder aflezen. (3881) Wat is exact het aantal 66+-ers? Als je de hoeveelheid 66+ afzet tegen de aantallen die de komende twee jaar nog  worden bezocht(100), hoe Kom je dan tot de conclusie dat iedereen over 2 jaar bezocht is?

3. Er wordt niet over een vervolggesprek of bezoek gesproken, dan alleen bij acute problemen. Er kan in vijf jaar veel veranderen voor ouderen. Wat is de zienswijze van het college hierop?

4. Waarom wordt er in wijken gewerkt en niet iedere inwoner bezoeken die 66 is geworden. Je kunt met 10 consulenten de gemeente in 10 regio’s verdelen. Met de huidige werkwijze kan het voorkomen dat de laatste oudere die bezocht wordt inmiddels 70 jaar is.

5. Krijgen alle 66+ een informatiepakket zoals de sociale kaart toegestuurd of ontvangen alleen de inwoners deze als er een huisbezoek wordt aanvaard?

6. Wat is naast het bezoeken van ouderen, het beleid voor welzijn voor ouderen in het algemeen voor de gemeente Harlingen en het tegengaan van eenzaamheid.

7. Wat wordt er momenteel aan dagbesteding aangeboden aan ouderen en wordt hier  gebruik van gemaakt. Is vraag en aanbod in balans? 

8. Is de aandacht die gegeven wordt aan het ouderenbeleid van de gemeente Harlingen volgens de Skule voldoende en wat zijn de aanbevelingen van de Skule?

Namens de fractie van het CDA, Sietse Zoodsma

 

Antwoord op raadsvraag CDA over Preventief huisbezoek