Geacht college,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 30 maart jl. Deze brief is het antwoord op onze raadsvragen van 15 maart 2020 inzake 24 uurs zorgbeleid in Almenum. 

Naar aanleiding hiervan hebben wij nog een aanvullende vraag betreffende de door u aangehaalde nacht-alarmering.
U stelt, dat citaat: “Als bewoners van Almenum deze alarmering dus willen behouden dan zullen de bewoners dit op moeten nemen met de eigenaar van het wooncomplex: de Bouwvereniging. In wooncentrum Harlinga is er bijvoorbeeld nachtalarmering geregeld zonder tussenkomst van een zorgaanbieder. Wellicht kan de situatie in dit wooncentrum als voorbeeld gelden”.

Dit is in onze ogen een zinvolle suggestie.
Vraag:
- Ziet u in dezen een rol voor de gemeente c.q. het gebiedsteam? M.a.w. hebt u misschien in uw contacten met de bewoners van Almenum reeds deze suggestie aangekaart?
- Zo ja, wat is hier uitgekomen?
- Of laat u dit initiatief volledig over aan de “maatschappelijke spelers” in het zorgveld, d.w.z. de bewoners, de eigenaar van het wooncomplex of andere initiatiefnemers.
Alvast bedankt voor uw reactie.

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - 24 uurszorg Almenum nummer 3