Geacht college,

De Rekenkamercommissie constateert in haar Jaarverslag 2019 dat de gemeente Harlingen geen gericht gehandicaptenbeleid heeft terwijl dat op grond van het VN-verdrag over de verbetering van de positie van mensen met beperkingen wel vereist is. Klopt deze constatering en zo ja, is het college van plan om hierin alsnog te voorzien en belanghebbenden de mogelijkheid tot inspraak te geven bij de opstelling van dit beleid?

Namens de fractie van PvdA, Edwin Helvrich