Geacht college,

Kan het college ons aangeven op grond van precies welke wet- en regelgeving zij van mening is dat het een collegebevoegdheid zou zijn om, buiten de gemeenteraad om, namens de gemeente te bepalen of Harlingen wel of niet een positieve grondhouding aanneemt t.a.v. het project the Drop? (Deze bevoegdheidszaak staat uiteraard los van de vraag tot wie de initiatiefnemers van the Drop zich, al dan niet abusievelijk, in eerste instantie hebben gericht.)

Daarbij aansluitend willen we graag weten of het college, alvorens een standpunt in deze in te nemen, advies van Hus en Hiem heeft gevraagd. Zo ja, waarom heeft de raad dat advies dan niet ontvangen en zo nee, waarom niet?

Namens Wad'nPartij Harlingen,

Wim Wildeboer.