Geacht college,

Tijdens de Algemene Beschouwingen in oktober 2018 en in herhaling bij de Algemene Beschouwingen in oktober 2019 heeft Harlinger Belang aandacht gevraagd voor te verwachten tekorten in het Sociaal Domein, met name in de Jeugdzorg. Wij schreven o.a. …. “Dit kan grote gevolgen hebben voor het totale, financiële plaatje en het verdere perspectief”.

Wethouder Kuiken heeft ons toen als volgt toegezegd (per30-10-2019):
“De wethouder zegt toe om de raad voortaan 3 keer per jaar te informeren over de tekorten in de jeugdzorg. Deze toezegging geldt voor heel 2020. Daarna zal dit standaard in de P&C cyclus worden opgenomen.”
(citaat uit de toezeggingen lijst per heden).

We hebben begrepen, dat de trend nog steeds negatief is, zonder verdere, meer specifieke informatie te hebben ontvangen.

Gelet op het grote tekort zoals gemeld in de Jaarstukken 2019 (ca. 1,9 miljoen euro op jeugdzorg) hebben wij het college hieraan herinnerd in de raadsvergadering van 1 juli jl. en gevraagd wat hun inschatting voor de tekorten in het Sociaal Domein (met name Jeugdzorg en WMO) voor 2020 zullen zijn. Er kwam geen antwoord.

Bij monde van wethouder Schoute (de heer Kuiken was tijdens de behandeling van het onderwerp reeds naar Leeuwarden vertrokken voor zijn installatie) werd ons kortaf geantwoord, dat wij deze vraag maar schriftelijk moesten indienen……

Mogen wij u er (ongetwijfeld ten overvloede) op wijzen, dat u een informatieplicht heeft tegenover de raad?

Vraag: …. Is dus nogmaals, hoe ziet de inschatting van de tekorten voor 2020 in het Sociaal Domein er uit?

Namens de fractie van Harlinger Belang, Jappie Saakstra