Geacht college,

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrieven Proces en invoering lokaal sportakkoord Harlingen (43302) en het Onderzoek Buitensportaccommodaties (28885), beiden van 10 juli 2020  legt de raadsfractie Harlinger Belang graag het volgende aan het college voor.

In de raadsinformatiebrief 43302 wordt melding gemaakt van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK), maar missen wij de vermelding van de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA). Laatstgenoemde regeling is uitsluitend bedoeld voor (amateur-)sportorganisaties.

1. Is het college niet van mening dat de BOSA voor de diverse sportorganisaties in onze gemeente kansen biedt bij onder andere de aanschaf van sportmaterialen? 

2. Kan het college aangeven in hoeverre zij deze regeling actief onder de aandacht van de sportorganisaties heeft gebracht, al dan niet in het kader van haar gesprekken gedurende het proces van totstandkoming van lokaal sportakkoord Harlingen?

In de raadsinformatiebrief 28885 wordt gesteld dat op het sportcomplex Oostersportpark kleedruimten aanwezig zijn welke in slechte technische en functionele staat zijn. Intentie is om deze algeheel te renoveren dan wel te vervangen voor nieuwbouw.

3. In het kader van werk-met-werk, is het college niet van mening dat bij de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden wellicht kansen aanwezig zijn om ook duurzaamheidsmaatregelen (op het gebied van energiebesparing en toegankelijkheid) te treffen, al dan niet op kosten van de gebruiker van het Oostersportpark in combinatie met een financierings- of (extra) subsidierelatie van de gemeente?

Naast investeringen in en onderhoud aan gebouwen, biedt de BOSA ook mogelijkheden ten aanzien van het onderhoud van sportvelden.

4. In hoeverre kan de BOSA aanleiding zijn om de exploitatie van de sportaccommodaties (waaronder gebouwen en sportvelden) over te dragen aan de sportverenigingen zelf dan wel hiervoor zelfstandige rechtspersoon (stichting) op te richten? Temeer omdat dit wellicht andere subsidie- en bijdragen mogelijk maakt en in de voorbije jaren ook discussie is geweest omtrent de aftrekbaarheid van de omzetbelasting door gemeenten?

Enige tijd geleden is er discussie geweest omtrent het gebruik van rubbergranulaat op de diverse sportvelden. Omtrent het effect van rubbergranulaat op het milieu en de volksgezondheid is veel te doen geweest. Hiertoe lopen gesprekken met de groep ‘Kom van dat gras af’. 

5. In hoeverre ziet het college met de BOSA mogelijkheden om (vervroegde) maatregelen te treffen om de verspreiding van rubbergranulaat in de directe omgeving van sportvelden tegen te gaan, dan wel te vervangen door natuurgrasvelden?

Namens de fractie van Harlinger Belang, Ida Soolsma - Boomstra

Antwoord op raadsvraag Harlinger Belang - BOSA