Nederland van het aardgas af, geldt dus ook voor de gemeente Harlingen. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners(woningeigenaren en huurders) en daarom maken we deze overgang stapsgewijs. Op deze pagina’s vindt u alle actuele informatie

Harlingen en Waadhoeke zetten bij de warmtetransitie eerst in op isolatie

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke werken samen in de warmtetransitie. Deze transitie gaat over hoe we de komende jaren over kunnen stappen op duurzame warmtebronnen. Door de overheid is namelijk besloten dat er vanaf 2050 geen aardgas meer wordt gebruikt voor het verwarmen van woningen of voor het koken. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners en daarom gaat deze overgang stapsgewijs. Als eerste stap zetten Gemeente Harlingen en Gemeente Waadhoeke in op isolatie van alle gebouwen, zodat er in de toekomst minder energie nodig is om ze te verwarmen.

Voor 2030 geen wijken of dorpen van het aardgas af

De gemeenteraden van de beide gemeenten hebben deze week de transitievisie Warmte vast vastgesteld. De plannen zijn per gemeente online te raadplegen(externe link). In de plannen staan de eerste stappen om te komen tot twee aardgasvrije gemeenten. Wethouder Harry Boon van Harlingen: “We kiezen er als gemeenten voor om tot 2030 geen dorpen of wijken aan te wijzen om aardgasvrij te worden. Daarvoor is het nog te vroeg. De klimaatopgave is erg ingewikkeld, en heeft daarom aandacht en tijd nodig. Er is nog veel onzeker over welke andere manieren er nu zijn om woningen te verwarmen. Bovendien is het nu nog erg duur om een woning die met gas verwarmd wordt, op een andere manier te verwarmen.”

Inzetten op isolatie en besparen

Gemeente Harlingen en Gemeente Waadhoeke kiezen ervoor om stapsgewijs richting aardgasvrij te gaan en eerst in te zetten op isoleren en besparen. Zo worden alle gebouwen geleidelijk aardgasvrij-klaar gemaakt. Wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke: “Ik tink dat we sa reëele stappen sette nei gasleas yn de takomst. Ús oertsjoeging is dat der noch folle mear besparre wurde kin op gasferbrûk, wat better is foar brûker en miljeu. Dêr kin nimmen spyt fan krije en gasleas wurde wurdt in stik(je) makliker.”

Ondertussen blijven de gemeenten ook onderzoek doen naar duurzame warmtebronnen. Zo is het wellicht op een aantal plekken mogelijk om restwarmte van de industrie te gebruiken om woningen te verwarmen. Ook de mogelijkheid van groen gas wordt nader onderzocht de komende jaren. Daarbij worden de nieuwe technologische ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden.

Daarbij worden de nieuwe technologische ontwikkelingen scherp in de gaten gehouden. Gezien de technologie zo snel kan veranderen, wordt de transitievisie Warmte iedere vijf jaar bijgesteld met de nieuwste kennis en informatie. Komend jaar gaan de beide gemeenten aan de slag met een uitvoeringsplan. Hierin staat concreet beschreven hoe en wanneer de eerste stappen worden gezet.

Inwoners vinden betaalbaarheid het belangrijkst bij aardgasvrij wonen

Gemeente Harlingen is bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij aardgasvrij wil verwarmen in de toekomst. De mening en ideeën van de inwoners is hierbij belangrijk. Daarom is van 22 april tot 31 mei 2021 online enquête uitgezet. Dat dit onderwerp leeft onder de inwoners bleek uit het grote aantal respondenten. Maar liefst 273 personen hebben de vragenlijst ingevuld.

Met de vragenlijst wil de gemeente in kaart brengen hoe er door inwoners gedacht wordt over aardgasvrij verwarmen in de toekomst. Bovendien werd een eerste beeld verkregen van de mate van betrokkenheid en de bereidheid om bij te dragen aan het slagen van de warmte transitie binnen de gemeente.

Betaalbaarheid, keuzevrijheid en comfort

Negen op de tien respondenten geeft aan bekend te zijn met de doelstellingen van aardgasvrij wonen. Van die groep geeft ongeveer de helft bovendien aan al redelijk veel te weten van het concept aardgasvrij wonen. Hoewel de doelstellingen van aardgasvrij bij de deelnemers goed bekend is, vindt slechts iets meer dan een kwart het belangrijk dat woningen aardgasvrij worden gemaakt. De top drie van aspecten die respondenten het belangrijkst vinden bij aardgasvrij wonen is Betaalbaarheid (ca. 70%), Keuzevrijheid (ca. 40%) en Comfort (ca. 30%).

Energiebesparende maatregelen

Een vrij groot deel van de respondenten geeft aan op de één of andere manier aan energiebesparende maatregelen te doen. Meestal gaat het om aanpassingen in gedrag en isolerende maatregelen, zoals het plaatsen van HR++-glas of isolatie van vloer, muren en/of dak. Slechts een kleine minderheid van ca. 5% van de respondenten woont al volledig aardgasvrij. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de financiële regelingen van de gemeente om verduurzamings-maatregelen te financieren. Het is echter maar een betrekkelijk kleine groep (7%) die aangeeft hier gebruik van te hebben gemaakt.

Betrekken van inwoners

Ruim driekwart van de respondenten wil verder worden geïnformeerd over het traject naar aardgasvrij verwarmen. Met name betaalbaarheid, het te kiezen alternatief en de planning voor het eigen dorp of buurt zijn daarin belangrijke onderwerpen.

Respondenten willen vooral graag geïnformeerd worden via de lokale kranten en huis-aan-huis verspreide nieuwsbrieven of flyers. Digitale communicatie vanuit de gemeenten (social media, een digitaal loket of de website van de gemeente) worden vergelijkbaar beoordeeld. Opvallend is dat een relatief grote groep respondenten in de vragenlijst de opties heeft aangevuld met  ‘persoonlijke e-mail’, ‘persoonlijke brief’ of iets van gelijke strekking. De meeste respondenten stellen hun vragen aan de gemeente het liefst via e-mail. Een informatieloket (digitaal én fysiek) worden ook vaak genoemd.

Hieronder kunt u de volledige rapportage downloaden.

Heeft deze informatie u geholpen?