Nederland gaat van het aardgas af, dat geldt dus ook voor de gemeente Harlingen. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer. Dit is een ingrijpende verandering voor alle inwoners (woningeigenaren en huurders) en daarom maken we deze overgang stapsgewijs. Op deze pagina’s vindt u alle actuele informatie.

2021 Samen de visie aardgasvrij Harlingen ontwikkelen  

De gemeente Harlingen ontwikkelt eerst een visie. Dit raakt veel inwoners en daarom neemt de gemeente ruim de tijd om samen met inwoners, gebouweigenaren, woningcorporaties en netbeheerders voor het einde van dit jaar een toekomstgerichte visie te ontwikkelen. 

Met die visie richten we ons vooral op de wijken die als eerste van het aardgas af kunnen gaan. De ambitie is dat dit rond 2030 gebeurt. Voor deze wijken, wordt in de visie duidelijk welke alternatieven voor aardgas daar zijn. De keuze hangt onder andere af van de technische mogelijkheden in de buurt, de kosten en de wensen van de bewoners. 

Voor zover dat kan, geven we ook een doorkijk naar de planning voor 2050 en mogelijke alternatieven voor alle andere wijken.

Als de visie eind 2021 klaar is, weten we in grote lijnen op welke manier en in welke volgorde we Harlingen aardgasvrij kunnen maken. En dan weten we welke vervanger voor aardgas we kunnen verwachten voor grote delen van de gemeente.

Vanaf 2022 - Plannen maken samen met bewoners

Na de visie maken we de eerste stappen concreet in een uitvoeringsplan. Hierin beschrijven we hoe we de verandering naar aardgasvrij precies aanpakken. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen we samen met de betrokken bewoners en de partijen die belangrijk zijn voor de uitvoering. Het is de ambitie dat in 2030 de eerste wijken of buurten in de gemeente van het aardgas af zijn.

Intussen blijven we natuurlijk ook -samen met u- aan de slag om de voorbereidingen te treffen om uiteindelijk gezamenlijk over te kunnen naar gasvrij. Bijvoorbeeld door acties te organiseren die u helpen uw woning te isoleren en te verduurzamen.

Inwoners vinden betaalbaarheid het belangrijkst bij aardgasvrij wonen

Gemeente Harlingen is bezig met het opstellen van de Transitievisie Warmte. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij aardgasvrij wil verwarmen in de toekomst. De mening en ideeën van de inwoners is hierbij belangrijk. Daarom is van 22 april tot 31 mei online enquête uitgezet. Dat dit onderwerp leeft onder de inwoners bleek uit het grote aantal respondenten. Maar liefst 273 personen hebben de vragenlijst ingevuld.

Met de vragenlijst wil de gemeente in kaart brengen hoe er door inwoners gedacht wordt over aardgasvrij verwarmen in de toekomst. Bovendien werd een eerste beeld verkregen van de mate van betrokkenheid en de bereidheid om bij te dragen aan het slagen van de warmtetransitie binnen de gemeente.

Betaalbaarheid, keuzevrijheid en comfort

Negen op de tien respondenten geeft aan bekend te zijn met de doelstellingen van aardgasvrij wonen. Van die groep geeft ongeveer de helft bovendien aan al redelijk veel te weten van het concept aardgasvrij wonen. Hoewel de doelstellingen van aardgasvrij bij de deelnemers goed bekend is, vindt slechts iets meer dan een kwart het belangrijk dat woningen aardgasvrij worden gemaakt.

De top drie van aspecten die respondenten het belangrijkst vinden bij aardgasvrij wonen is Betaalbaarheid (ca. 70%), Keuzevrijheid (ca. 40%) en Comfort (ca. 30%).

Energiebesparende maatregelen

Een vrij groot deel van de respondenten geeft aan op de één of andere manier aan energiebesparende maatregelen te doen. Meestal gaat het om aanpassingen in gedrag en isolerende maatregelen, zoals het plaatsen van HR++-glas of isolatie van vloer, muren en/of dak. Slechts een kleine minderheid van ca. 5% van de respondenten woont al volledig aardgasvrij.

Meer dan de helft van de respondenten geeft aan bekend te zijn met de financiële regelingen van de gemeente om verduurzamings-maatregelen te financieren. Het is echter maar een betrekkelijk kleine groep (7%) die aangeeft hier gebruik van te hebben gemaakt.

Betrekken van inwoners

Ruim driekwart van de respondenten wil verder worden geïnformeerd over het traject naar aardgasvrij verwarmen. Met name betaalbaarheid, het te kiezen alternatief en de planning voor het eigen dorp of buurt zijn daarin belangrijke onderwerpen.

Respondenten willen vooral graag geïnformeerd worden via de lokale kranten en huis-aan-huis verspreide nieuwsbrieven of flyers. Digitale communicatie vanuit de gemeenten (social media, een digitaal loket of de website van de gemeente) worden vergelijkbaar beoordeeld. Opvallend is dat een relatief grote groep respondenten in de vragenlijst de opties heeft aangevuld met  ‘persoonlijke e-mail’, ‘persoonlijke brief’ of iets van gelijke strekking. De meeste respondenten stellen hun vragen aan de gemeente het liefst via e-mail. Een informatieloket (digitaal én fysiek) worden ook vaak genoemd.

Hieronder kunt u de volledige rapportage downloaden.