Heeft u een goed plan? Start een burgerinitiatief!

In de samenleving leven vaak goede ideeën of plannen om de gemeente meer leefbaar of aantrekkelijker te maken. Heeft u zo’n plan en wordt dit door tenminste honderd inwoners van de gemeente ondersteund? Start dan een burgerinitiatief. Via het burgerinitiatief kunt u als inwoner van de gemeente Harlingen een nieuw onderwerp, een globaal idee of een meer uitgewerkt voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Hoe werkt het?

Hoe start ik een burgerinitiatief!

Bedenk goed over welk onderwerp u een burgerinitiatief wilt starten. In veel gevallen zijn ideeën of plannen al eens in de gemeenteraad besproken of is daarover al een besluit genomen. Informeer daarom, voordat u start met een burgerinitiatief, bij de griffie of het plan al eens aan de gemeenteraad is voorgelegd en of de gemeenteraad bevoegd is (hier wel over mag beslissen). Bedenk vervolgens goed wat het doel is van uw plan, welke activiteiten er nodig zijn en wat de (ingeschatte) kosten zijn. De griffie kan u hierin adviseren. Vervolgens gaat u op zoek naar de vereiste 100 handtekeningen, maar dat mag voor een goed plan natuurlijk geen probleem zijn!

Wat moet ik doen?

Wat zijn de voorwaarden aan een burgerinitiatief?

Om een burgerinitiatief in te dienen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. De aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn, inwoner van de gemeente Harlingen en niet uitgesloten van kiesrecht.
  2. Het onderwerp moet worden voorzien van een nauwkeurige omschrijving, een toelichting, de achternaam, voornamen, het adres, de geboortedatum en de handtekening van de indiener en zijn plaatsvervanger en de namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van tenminste 100 inwoners die het initiatief ondersteunen. Gebruik daarvoor het formulier burgerinitiatief en het formulier voor de handtekeningen. Vraag deze aan bij de griffie.
  3. Bij een burgerinitiatief mag het niet gaan over onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van de raad, een vraag over gemeentelijk beleid, onderwerpen die betrekking hebben op privébelangen, klachten of bezwaarprocedures of onderwerpen waarover de raad tijdens de lopende raadsperiode al een besluit heeft genomen. Vraag de griffie of uw onderwerp aan deze voorwaarden voldoet.

Ook voor alle andere vragen omtrent het burgerinitiatief kunt u contact opnemen met de griffie via telefoon 14 0517 of e-mail griffie@harlingen.nl

Het indienen van een burgerinitiatief

U kunt het formulier burgerinitiatief met het formulier met de handtekeningen vervolgens via de griffie sturen aan de voorzitter van de Gemeenteraad. De voorzitter van de Gemeenteraad kijkt of uw verzoek voldoet aan alle voorwaarden. Is dit het geval dan zal de agendacommissie het Burgerinitiatief agenderen voor de eerstvolgende Raadscommissie en Raadsvergadering.

In de Raadscommissie krijgt u de gelegenheid het burgerinitiatief toe te lichten en zullen de leden van de Raadscommissie u vragen stellen over het initiatief. Het college kan op dat moment ook zijn mening over het initiatief kenbaar maken. Twee weken later wordt er in de Raadsvergadering over het initiatief gedebatteerd en neemt de Raad een besluit. Dat is een spannend moment want daar beslist de gemeenteraad hoe het verder gaat met uw initiatief.

Heeft deze informatie u geholpen?