De prestatieafspraken 2022 zijn afgelopen vrijdag ondertekend door De Bouwvereniging, de Huurdersvereniging Harlingen en gemeente Harlingen. Net als vorig jaar zijn er afspraken gemaakt waarbij er blijvende aandacht is voor duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Een belangrijk aandachtspunt dit jaar is een gezonde en plezierige leefomgeving van de huurder.

Prestatieafspraken

Op basis van de Woningwet maken gemeente Harlingen, De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen.

Voorzitter van de Huurdersvereniging Laurens Posthumus: Ook dit jaar hebben wij als Huurdersvereniging als gelijkwaardige partner en in goed overleg met de andere partijen prestatieafspraken vastgesteld en daar zijn we als Huurdersvereniging tevreden over.”

Leefbaarheid

Alle drie partijen vinden het belangrijk dat inwoners een gezonde en inspirerende leefomgeving hebben. In 2022 willen partijen laagdrempelig in gesprek met de wijkbewoners door het ‘FF buurten’ in de wijken met de bakfiets voort te zetten. De Bouwvereniging blijft investeren in het BetereBuurtFonds, het leefbaarheidsfonds voor initiatieven op wijk- en buurtniveau.

Huurdersvereniging Harlingen blijft aandacht vragen voor de fysieke woonomgeving. Denk hierbij aan tuinonderhoud en het onderhoud van stegen. Uitgangspunt is dat de huurder primair verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Een van de projecten waarin de fysieke woonomgeving een upgrade krijgt is de omgeving van de Prins Clausstraat. De Bouwvereniging doet dit in 2022, in afstemming met bewoners en gemeente Harlingen. Het project rond de leefomgeving waar de Huurdersvereniging een belangrijke rol in speelt, wordt vervolgd in 2022.                                                       

Wethouder Erik de Groot: ”Goed en plezierig wonen vraagt om een straat of buurt die bewoners als leefbaar en veilig ervaren. Daar kunnen bewoners zelf wat aan doen door naar elkaar om te kijken, een praatje te maken of bijvoorbeeld tuinen netjes te houden. En De Bouwvereniging investeert in wijkvoorzieningen en zet buurtbeheerders en woonconsulenten in. Als gemeente zorgen we voor onderhoud van de openbare ruimte maar zetten we bijvoorbeeld ook in op de inzet van het welzijnswerk (FF buurten met de bakfiets). Belangrijk is dat we elkaar weten te vinden en aanspreken. De Huurdersvereniging is daarin een belangrijke partner. Samen zorgen we voor leefbaarheid en hebben we aandacht voor elkaar!

Vernieuwing en Woonzorgvisie

Naast de afronding van de herstructurering in Plan Zuid en de ontwikkeling van de Stationslocatie voor Stichting Begeleid Wonen Noordwest Friesland,  is directeur-bestuurder Petra van der Wier ook blij met de voortgang rond wooncentrum Almenum:
“De planvorming van toekomstig Almenum is vrijwel afgerond.  Samen met gemeente, Huurdersvereniging Harlingen en Stichting Huurdersbelangen Almenum is er een breed gedragen plan ontwikkeld, waarbij fasegewijs  in de jaren 2022 t/m 2026 woningen worden afgebroken en vervangende nieuwbouw wordt opgeleverd.
Een belangrijke afspraak is dat de gemeentelijke Woonzorgvisie op initiatief van de gemeente met partijen wordt geactualiseerd/vernieuwd. Daarmee kunnen we gezamenlijk inspelen op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg.” 

Energiecoach en duurzaamheid

In 2021 zijn partijen gestart met een pilot voor het inzetten van een energiecoach bij mensen met een smalle beurs. De gemeente gaat de komende twee jaar door met de inzet van de energiecoach. Op basis van de evaluatie van de inzet van de energiecoach bij de Bouwvereniging gaat De Bouwvereniging onderzoeken of de energiecoach bij hen een vervolg krijgt.

In 2021 is de Welstandsnota geactualiseerd. Hierdoor is er meer ruimte gekomen voor zonnepanelen in de binnenstad. Voorzitter van de Huurdersvereniging Laurens Posthumus: “Als Huurdersvereniging willen wij specifiek noemen dat in 2022 het actiepunt “zonnepanelen in de binnenstad” afgerond kan gaan worden. De eerste stappen zijn inmiddels gezet met als doel zo veel mogelijk huurwoningen van zonnepanelen te voorzien. Ook zijn we als Huurdervereniging enthousiast over de pilot die De Bouwvereniging gaat draaien samen met andere Friese woningcorporaties rond het nog verder verduurzamen van huurwoningen.”