Woensdagavond was in de gemeente Harlingen de informatieve raadsvergadering over onder andere het plan van aanpak Transitievisie Warmte. In dit document staat beschreven hoe de beide gemeenten willen komen tot een warmtevisie en hoe zij hun inwoners daarbij betrekken. In het plan van aanpak staat het proces beschreven om tot de visie te komen. Bij het opstellen van de visie willen de beide gemeenten hun inwoners graag betrekken. In gemeente Waadhoeke wordt het plan van aanpak aankomende dinsdag toegelicht in het kernteam Omgeving.

 

In 2050 gebouwde omgeving aardgasvrij

Nederland heeft in het Klimaatakkoord de ambitie vastgelegd van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Om dit te bereiken moeten in 2030 al minimaal 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas af zijn. Het Rijk heeft alle gemeenten de opdracht gegeven om uiterlijk 31 december 2021 een Transitievisie Warmte te hebben, waarin op wijkniveau het tijdspad en de hiertoe te nemen stappen staan in. Daarna starten de gemeenten met zogenaamde wijkuitvoeringsplannen. Dit gaat vanaf 2022 van start. In die plannen gaat de gemeente daadwerkelijk vastleggen hoe iedere wijk van het gas af gaat.

 

Betrekken van inwoners

Om een wijk aardgas vrij te maken, zijn de inwoners hard nodig. De maatregelen om dit mogelijk te maken, moeten tenslotte achter de voordeur plaatsvinden. De betrokkenheid van iedere inwoner is dan ook van essentieel belang. Dit voorjaar wordt het plan van aanpak vastgesteld in de beide gemeenteraden. Na vaststelling wordt een enquête uitgezet in beide gemeenten, om inzicht te krijgen in hoe de inwoners tegen dit onderwerp aankijken. De volgende fase is het opstellen van de visie. Hierbij betrekken de gemeenten alle inwoners uitgebreid. De daarop volgende stap is het opstellen van wijkplannen. De eerste wijkplannen worden in 2022 opgesteld en in 2050 moet elke wijk een eigen plan hebben. Daarbij worden de inwoners per wijk heel nauw betrokken.

 

 

Samen optrekken met gemeente Waadhoeke

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte slaan de gemeenten Harlingen en Waadhoeke de handen ineen. Door de onderlinge samenwerking kan het proces om tot een Transitievisie Warmte te komen efficiënter doorlopen worden. Er wordt samengewerkt waar mogelijk, maar indien nodig worden onderdelen apart per gemeente opgepakt. Op deze manier blijft de eigen identiteit per gemeente gewaarborgd.