In november 2021 is het voorstel voor de ambtelijke huisvesting van de raadsagenda gehaald. De reden hiervoor was het overwegend negatieve advies vanuit de Raad van Medezeggenschap. Op 12 januari bespreekt de gemeenteraad tijdens een commissievergadering  een aangepast voorstel. In dit voorstel wordt geadviseerd vast te houden aan de keuze voor een locatie in het centrum. Daarbij wordt wel voorgesteld om meer aandacht te geven aan de filosofie en de nieuwe manier van werken welke de centrale huisvesting met zich meebrengt.

Advies Raad van Medezeggenschap

In september 2021 zijn alle medewerkers geïnformeerd over het voorliggende plan waarbij de ambtelijke huisvesting in het centrum zou worden gerealiseerd. Tijdens en na deze bijeenkomsten werden de kritische kanttekeningen vanuit de medewerkers sterker. De Raad van Medezeggenschap (RvM) heeft daarom een stemming onder de medewerkers georganiseerd. Hieruit volgde een overwegend negatief advies op het voorgenomen besluit en de bijbehorende consequenties.

Naar aanleiding van dit negatieve advies is de behandeling van het raadsvoorstel ambtelijke huisvesting van de raadsagenda van 10 november afgehaald. Hierdoor heeft het college tijd en ruimte gekregen om met de medewerkers in gesprek te gaan over het proces en draagvlak.

Wens medewerkers

De gemeentesecretaris heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de medewerkers. Hieruit blijkt trots en betrokkenheid van de medewerkers. De medewerkers zijn niet tegen verhuizen en zien de meerwaarde van met elkaar onder één  dak werken. Die meerwaarde wordt door de medewerkers echter niet gezien in het in november voorgestelde plan met de huisvesting in drie, weliswaar naast elkaar gelegen, gebouwen.

Meer aandacht voor organisatieontwikkeling

Naar aanleiding van de gesprekken met de medewerkers, heeft de gemeentesecretaris een advies uitgebracht aan het college. Hieruit is op te maken dat er tijdens het proces om te komen tot het plan voor de ambtelijke huisvesting met name aandacht is besteed aan het technische, ruimtelijk en financiële aspect van huisvesting (de bouwkunst). Tijdens het verloop van het onderzoek is er onvoldoende  aandacht geweest voor de filosofie en de nieuwe manier van werken die een centrale huisvesting met zich meebrengt en die leidt tot aantrekkelijk werkgeverschap. Dit was ook de reden om te starten met het project ambtelijke huisvesting.

Wethouder Harry Boon: “Het college is het eens met de gemeentesecretaris om nog een verdiepingsslag uit te voeren. Daarbij worden ook aanvullende mogelijkheden in het centrum verkend. We stellen de gemeenteraad voor om hier nog een half jaar de tijd voor te nemen.”

Locatie centrum blijft overeind

Het college blijft van mening dat de voorlopige keuze van de raad voor het scenario centrum nog steeds de voorkeur geniet. Dit is conform de opdracht van de raad van 2 september 2020. Destijds is hiervoor gekozen mede omdat het scenario centrum een aantal extra voordelen heeft ten opzichte van de andere scenario's (Waddenpromenade, N31, Westerzeedijk):  

  • De bestuurlijke (stadhuis) en ambtelijke organisatie komen voor een groot deel "onder één dak". 
  • Dit scenario draagt het sterkste bij aan de vitaliteit van de binnenstad. Het stadhuis en ambtelijke huisvesting zijn een trekker voor bezoekers aan de binnenstad.  
  • Het monumentale stadhuis, erfgoed van alle Harlingers, blijft in gebruik voor datgene waarvoor het is gebouwd, de zetel van het bestuur van de stad.  Bovendien geeft de gemeente hiermee een voorbeeld hoe monumentale gebouwen kunnen worden verduurzaamd.

Uit de tot nu toe uitgevoerde uitwerking van scenario centrum blijkt dat het technisch, ruimtelijk en financieel haalbaar is om huisvesting te realiseren in het centrum. Dit is een belangrijke invulling aan de opdracht vanuit de raad.