Deze week heeft het college van B&W de jaarrekening en het jaarverslag 2020 vastgesteld. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. Net als voorgaande jaren laat Harlingen weer zien een financieel gezonde gemeente te zijn die prima de eigen broek kan ophouden. Over 2020 laat het huishoudboekje van de gemeente namelijk een positief saldo van € 3 miljoen zien.

Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door het opheffen en verdelen van de financiële gelden van de exploitatiemaatschappij Westergo CV/BV. Deze maatschappij had haar taak in de uitbreiding van de industriehaven op een positieve wijze volbracht.


Op 7 juli 2021 worden de jaarstukken in de gemeenteraad behandeld.


Inkomsten gemeente die van Rijk komen blijven onduidelijk

Ondanks het positieve resultaat over 2020 blijven de inkomsten voor de gemeente op termijn onzeker. Dit omdat de regering nog geen duidelijkheid geeft over structurele middelen voor bijvoorbeeld de uitvoering van de Wmo.

 

Gemeentelijke dienstverlening blijft ondanks coronapandemie op peil

In de jaarstukken is verder te lezen dat de coronapandemie van behoorlijke invloed is geweest. De gemeente heeft de eigen dienstverlening goed op peil weten te houden. Ook zijn er extra taken als gevolg van de pandemie uitgevoerd, bijvoorbeeld de coördinatie van de kinderopvang en extra toezicht op de naleving van de coronamaatregelen.

Op een aantal onderdelen heeft de gemeente financieel nadeel ondervonden van de pandemie. Zo waren er minder parkeeropbrengsten en lagere opbrengsten uit binnen- en buitensportaccommodaties en extra uitgaven voor personeel. Deze nadelen zijn grotendeels via steunpakketten van het Rijk gecompenseerd. Hierdoor heeft de gemeente sectoren die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis, extra ondersteuning kunnen bieden.

 

Extra’s voor doelgroepen die het moeilijk hebben tijdens coronapandemie

Ook heeft de gemeente extra’s gedaan voor doelgroepen die het moeilijk hebben tijdens de coronacrisis. Hierbij valt te denken aan het organiseren van activiteiten voor jongeren, het aan de horeca kwijtschelden van precariobelasting voor terrassen en gevel- en stoepreclame en het kwijtschelden van de haven- en kadegelden aan de bruine vloot. Verder is er financiële Coronasteun voor buurt- en dorpshuizen, lokale culturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties voor de jeugd.