De gemeente Harlingen is gestart met de voorbereidingen voor fase 3 van de herinrichting van de Trebolbuurt. In deze fase wordt de Admiraal Stellingwerffstraat en een deel van de Bosboom Toussaintstraat aangepakt.

Ontwerp

Inmiddels is het concept ontwerp opgesteld (zie bijlage). In dit ontwerp is rekening gehouden dat de nieuwe inrichting niet ten koste gaat van de parkeergelegenheid en het groen in de straat. Wel zullen een aantal groenvakken en parkeerplaatsen gewijzigd worden en daarbij ook een aantal bestaande bomen vervangen worden. Het pleintje met de Singelstraat krijgt nieuwe rode bestrating. Ook worden, in overleg met de bewoners, geveltuinen aangelegd.

Aanpak Trebolbuurt

De Trebolbuurt is in de beginjaren 80 van de vorige eeuw opnieuw ingericht. Naast de bouw van nieuwe woningen, is het stratenpatroon ingericht als woonerf. Dit om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk te verhogen.

Bewoners gaven aan dat ze de inrichting graag anders zien. Dit kwam naar voren tijdens de tweejaarlijkse wijkschouw, waarbij de gemeente samen met bewoners een ronde door de wijk loopt. Met name de krappe inrichting, weinige parkeerruimte en vreemde wegenstructuur geven problemen. Vanuit de brandweer en Omrin (legen afvalcontainers) worden deze problemen ook ervaren. 

Planning en meer informatie 

De voorlopige planning is om komende winter een aantal bomen te rooien. In 2022 kabel & leidingswerkzaamheden uit te voeren en in het voorjaar 2023 de straten opnieuw in te richten.

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de heer G. Hylkema via het algemeen telefoonnummer van de gemeente Harlingen, 0517-492222