In de Volkskrant van zaterdag 10 oktober j.l. lazen we dat Harlingen de kansarmste gemeente is voor mensen die geboren zijn in een arm gezin.  Dat is pijnlijk om te constateren, maar op zich voor ons ook niet helemaal een nieuw gegeven.

We zijn ons terdege bewust van deze groep mensen waar ondersteuning, gericht op activering, kansen en inzet van middelen, belangrijk is. We zetten ons bijvoorbeeld met het project Harlingen Werkt in om extra aandacht te geven aan langdurig werkzoekenden, we hebben ons armoedebeleid bijgesteld, we zijn bezig met schuldhulpverlening en vroegsignalering. Maar is het effectief? We hebben recent bij het Fries Sociaal Planbureau een onderzoeksvraag neergelegd om oorzaken van de relatief hoge werkloosheid in gemeente Harlingen te achterhalen en dat te koppelen aan gemeentelijk sociaal beleid.

Maar: dat is niet het hele verhaal

Zonder alles te relativeren; het gaat in dit onderzoek alleen om geld. De lage inkomens zijn hier natuurlijk wel meer waard dan eenzelfde bedrag in Amsterdam of Laren, in de zin dat je er meer mee kunt doen. Daarbij is er de “Friese paradox” die in het artikel ook genoemd wordt: minder geld maakt Friezen niet per definitie ongelukkig, blijkt uit onderzoek van het FSP. Toch blijft het een beroerde uitkomst van dit onderzoek en stigmatiserend.. We leggen ons daar niet bij neer in gemeente Harlingen. Er valt veel meer te vertellen. Elk mens telt en daar zetten we zeker intensief op in. We vormen een lokaal Team Werk & Participatie waarin meerdere samenwerkende organisaties in het sociale domein naast het Gebiedsteam Harlingen dichtbij de inwoners en bedrijfsleven de specifieke uitdagingen in de gemeente Harlingen oppakken.

Programma Harlingen

Het is onze overtuiging dat onze gemeente de potentie heeft om een meer welvarende stad te worden aan het prachtige werelderfgoed Waddenzee. Waar het noorden van Friesland een krimpgebied is, daar zien we dat sommige trends in gemeente Harlingen meer overeenkomen met die van bijvoorbeeld Súdwest Fryslân. Harlingen is in trek als stad om te wonen en te recreëren. We kunnen hier nog bouwen voor nieuwe inwoners, ook voor de midden- en hogere inkomens. De stad ziet ook toeristen toestromen. Niet meer alleen om door te varen naar de eilanden, maar met Harlingen als bestemming of uitvalsbasis.

Deze trends versterken en stimuleren we. Gemeente Harlingen heeft als enige Friese havenstad aan de Waddenzee te maken met omvangrijke opgaven. Opgaven die veelal vragen om samenwerking. Provincie Fryslân, gemeente Harlingen en Wetterskip Fryslân trekken samen op om de projecten gezamenlijk en integraal vorm te geven in Programma Harlingen .

We zijn aan het bouwen 

Deze projecten zijn ambitieus en divers: we werken in het Westerzeedijkgebied aan een nieuw toeristisch en recreatiegebied met een camping die uitbreidt, een modern recreatiepark en een prachtig groen stadspark. Daarnaast versterken we de Friese badcultuur. Harlingen. Welkom aan Zee is uniek in Friesland, omdat het de enige plek is waar een strand aan de waddenkust is. Sinds begin 20e eeuw wordt hier gezwommen. Om deze badcultuur te behouden en de recreatie te versterken zijn een aantal verbeteringen noodzakelijk; het installeren van schermen om aanspoelen van dode zoetwateralgen te voorkomen en de aanleg van een Havenzwembad om een goede zwemplek te bieden. Het strand en (zee)zwemmen dragen ook weer sterk bij aan diverse binnendijkse recreatieontwikkelingen door marktpartijen. Voor de algenschermen is een subsidieaanvraag toegewezen door het Waddenfonds.

De Nieuwe Willemshaven is zich aan het transformeren van industrie naar een gebied waar je kan recreëren. Daarvoor zijn in het project Nieuwe Willemshaven al mooie onderdelen gerealiseerd en ruimtelijke kwaliteit toegevoegd. Een drijvend zwembad zou hier vanuit dat perspectief goed passen. Recent heeft de gemeenteraad zich uitgesproken voor een hoog ambitieniveau en een verdiepend onderzoek naar de voorkeurslocaties en -concepten uit het verkennend onderzoek.

Aan de Noordwest kant van de stad werken we  aan opgaves om het Eilandparkeren en bagageafhandeling beter te stroomlijnen. Er liggen al mooie plannen om de Waddenpromenade op termijn een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken, met een natuurlijker aansluiting op de binnenstad.

Ook de haven van Harlingen, enkele jaren geleden verzelfstandigd tot Port of Harlingen, zit niet stil. Zij doet investeringen in de infra van de Visserijhaven, in Green Shipping projecten, verduurzamingsopgaves. Ook daar is volop ambitie en beweging.

Tot slot en kortom

Tot slot zijn we samen met gemeente Waadhoeke intensief bezig om een economisch actieplan vorm te geven. Aansluitend op de sociaal-economische SWOT analyse, die we dit jaar voor de Noordwest regio hebben laten uitvoeren zal dit uitvoeringsprogramma thema’s als krimp, innovatie, kennisdeling, leren en werken in de regio , arbeidsmigranten, onderwijs, binnenstadsuitdagingen en huisvesting adresseren. U ziet we zijn aan het bouwen op verschillende fronten.

Kortom: we duiken niet weg voor onaangename constateringen en we gaan ook niet bij de pakken neer zitten. De ‘ouwe seunen’ zijn trots op hun stad en bereid om de uitdagingen die voor ons liggen aan te blijven pakken. In gemeente Harlingen liggen kansen genoeg. Je moet het kwartje ook willen en kunnen zien.

Paul Schoute,

Wethouder Werk en Inkomen | Economische Zaken