Home > Inwoners > Nieuws > Onderzoek naar strategische huisvesting Gemeente Harlingen

Onderzoek naar strategische huisvesting Gemeente Harlingen (21-12-2018)

RSS
Dit item is verlopen op 21-01-2019.

De gemeente Harlingen heeft een eerste verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor de ambtelijke huisvesting. In het bestuursakkoord ‘Bouwen aan een betere toekomst’ is de wens opgenomen om het eigen vastgoed energieneutraal te maken en daarbij ook te kijken naar integrale huisvesting van de ambtelijke organisatie.

Nadere uitwerking van twee scenario’s voor onderkomen ambtelijke organisatied

De gemeente Harlingen is gehuisvest over 5 locaties in en rond het centrum van Harlingen. Ook blijkt dat de huidige huisvesting op onderdelen gedateerd is, zijn er klimaatproblemen, geldt er een relatief lage bezetting op de locaties en zijn nieuwe werkvormen in de huidige huisvesting niet toepasbaar.
Onderzoek naar mogelijke scenario’s Er is onderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s voor de huisvesting van de gemeente. Er zijn zes scenario’s onderzocht, waarvan twee scenario’s nader worden verkend.

De scenario’s die zijn onderzocht zijn:

  1.  Handhaven huidige locaties + verduurzaming van de panden;
  2.  Verduurzamen Groenlandsvaarder, Stadhuis en het samenvoegen van de overige locaties in de nabijheid plus continueren Westerzeedijk.
  3. Samenvoegen vestigingen in nieuwbouw Westerzeedijk en verduurzamen Stadhuis;
  4. Verduurzamen Stadhuis, continueren Westerzeedijk en samenvoegen locaties op een nieuwbouwlocatie in de Willemshaven;
  5. Waddenpromenade 2.0- samenvoegen locaties op één vestiging, Stadhuis verduurzamen, continueren Westerzeedijk.
  6. Stadhuis verduurzamen, Westerzeedijk continueren en overige locaties samenvoegen in het Vierkant.

De scenario’s zijn beoordeeld op vooraf bepaalde toetsingscriteria. Namelijk: duurzaamheid, financiële investering en exploitatie, kwaliteit van dienstverlening, aantrekkelijk werkgeverschap en beleid en locatie (inpassing binnen ruimtelijke plannen).

Dit heeft geresulteerd in tweetal voorkeurscenario’s:

  1. Verduurzamen Groenlandsvaarder (scenario 2)
  2. Nieuwbouw Westerzeedijk (scenario 3)

Nieuwbouw Westerzeedijk

Eén van de scenario’s bevat mogelijke nieuwbouw in het Westerzeedijkgebied. Het is echter niet alleen aan de gemeente Harlingen om te bepalen of inpassing mogelijk is. Het Westerzeedijkgebied wordt ontwikkeld via een Open Plan Proces. Daarbij heeft de gemeenschap ook een bepalende rol in de besluitvorming en ruimtelijke inpassing.

Locatie Vierkant

Bij de gekozen scenario’s dient rekening gehouden te worden met de taken die nu worden uitgeoefend vanuit het Vierkant en hoe ook in een nieuwe huisvestingssituatie de verbinding met de wijken en samenwerkingspartners kan worden geborgd.

Vervolg

Beide scenario’s worden nader uitgewerkt zodat er uiteindelijk één voorkeursscenario overblijft. Dit wordt uitgewerkt tot een integraal huisvestingsplan inclusief: een procesvoorstel voor uitvoering van het plan, een planning, aanbestedingsstrategie en risicodossier. Het plan wordt in de eerste helft van 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad van Harlingen.

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

WOZ loket

Europese verkiezingen