Home > Inwoners > Nieuws > OPA naar HOOP

OPA naar HOOP (06-12-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 01-10-2018.

Naamswijziging politieke partij.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harlingen, gelet op artikel G3 lid 5 van de Kieswet, maakt bekend dat zij op 4 december 2017 positief beslist heeft op het verzoek tot naamswijziging van de politieke groepering OPA. Deze naam is gewijzigd in: HOOP.

HOOP is de afkorting van Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij.

De wijziging is aangepast in het register met aanduidingen politieke groeperingen.

Onder deze naam zal de politieke partij ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door het team Klantcontactcentrum, telefonisch bereikbaar via 14 0517 (dhr. S. Wagenaar)

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Openingstijden Klantencontactcentrum

Telefonisch bereikbaar
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur
vr 8:30 - 12:30 uur
Telefonisch: 14 0517

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur

Telefonisch: 14 0517

Inloopspreekuur Gebiedsteam
Maandag 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
MFC 't Vierkant

Afspraak maken

Contactformulier

Automatische incasso parkeervergunning

Leeuwarden Fryslân 2018 Culturele hoofdstad van Europa