Home > Inwoners > Nieuws > Sporten op kunstgrasvelden

Sporten op kunstgrasvelden (17-02-2017)

RSS
Dit item is verlopen op 17-03-2017.

Na de uitzending van Zembla begin oktober 2016 is ook in Harlingen veel onrust ontstaan over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met  daarin rubbergranulaatkorrels. 

Het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft hierop in samenspraak met de  minister Schippers (VWS) met spoed een onderzoek ingesteld naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaatkorrels in kunstgras. De resultaten van het rapport zijn op  20 december 2016 bekend gemaakt en laten zien dat  sporten op met rubbergranulaatkorrels ingestrooid kunstgras veilig voor volwassenen en kinderen is.  

De beide voetbalverenigingen in Harlingen en de gemeente hebben eind december 2016  gezamenlijk het  standpunt van de RIVM, KNVB  en Vereniging Sport en gemeenten onderschreven en ook met elkaar afgesproken de ontwikkelingen te blijven volgen.  De verwachting was dat hiermee de onrust  grotendeels zou verdwijnen en dat iedereen  veilig en met plezier kan blijven sporten op de (kunstgras)velden  in Harlingen.

Nieuwe ontwikkelingen?

Op 15 februari 2017 heeft  Zembla in een nieuwe uitzending inzicht gegeven in de onderzoeksresultaten van de VU Amsterdam naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. Dit onderzoek leert dat er stoffen vrij kunnen komen die schadelijk kunnen zijn voor organismen. In hoeverre dit betrekking heeft op de mens is op dit moment  onduidelijk.

De RIVM neemt het onderzoek serieus maar stelt dat er geen aanvullende inzichten wat betreft de risicoschatting voor de mens zijn geconstateerd. Toch is het begrijpelijk dat door de uitzending van Zembla wederom onrust ontstaat over de veiligheid van  het sporten op kunstgras.

Gezamenlijk stand voetbalverenigingen en gemeente

De besturen van de voetbalclubs en de gemeente Harlingen zijn donderdagochtend 16 februari 2017 bijeen geweest om de uitkomsten van de Zembla uitzending te bespreken. De clubs en gemeente zijn bezorgd over de tweespalt die lijkt te zijn ontstaan tussen de wetenschappers van het RIVM enerzijds en die van de VU anderzijds. Daar waar de een voetballen op kunstgras als veilig beschouwd (RIVM), trekt de ander (VU) dat in twijfel, zonder daarbij overigens zelf met onomstotelijk wetenschappelijk bewijs te komen. Daarmee lijkt de bal bij de Gemeenten en de sportclubs te zijn neergelegd, alsof zij vervolgens wel een wetenschappelijk onderbouwd standpunt kunnen innemen.

Richtlijnen volgen

Als eigenaar van de velden is de gemeente gehouden of op z’n minst geneigd de richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging Sport en Gemeenten te volgen, net zoals de voetbalclubs geneigd zijn zich te scharen achter het beleid dat hun sportbond, de KNVB voorstaat. Eveneens op donderdag hebben de eerder genoemde instanties, samen met onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten en de GGD, bij monde van het RIVM laten weten dat zij in de uitzending van Zembla geen aanleiding zien hun eerder ingenomen standpunt te wijzigen. Ook de Gemeente Harlingen en de beide voetbalclubs blijven de ontwikkelingen en nadere onderzoeken die nog moeten volgen op de voet volgen. Vooralsnog scharen zij zich achter het beleid van de overheden en KNVB in deze, wat inhoud dat er onverkort op kunstgras gevoetbald zal kunnen worden. 

Download

Gemeente Harlingen

Klantcontactcentrum

Telefonisch: 14 0517

Bellen
ma t/m do 8:30 - 16:30 uur,
vr 8:30 - 12:30 uur

Vanuit het buitenland:
0031 517 492 222

Gebiedsteam

ma t/m vr 8:30 - 16:30 uur telefonisch bereikbaar

Afspraak maken

Contactformulier

Automatische incasso, parkeervergunning