De gemeente Harlingen heeft vanaf 2021 haar maaibeleid aangepast ter bevordering van de biodiversiteit in bermen. Biodiversiteit is al het leven in een bepaald gebied. Zonder voldoende biodiversiteit kan de mens niet leven op aarde. De afgelopen jaren is de biodiversiteit door menselijk handelen drastisch gedaald. Zo is bijvoorbeeld 55% van alle bijensoorten in Nederland, in meer of mindere mate, bedreigd met uitsterven. 46 soorten zijn al verdwenen. Een goede verhouding in biodiversiteit zorgt ervoor dat het gebied minder kwetsbaar is voor ziekten en plagen en zich beter kan aanpassen aan bijvoorbeeld klimaatverandering.

Gemeentelijke bermen kruidenrijk

De gemeente Harlingen heeft in het bestuursakkoord aangegeven meer rekening te willen houden met de aanwezige biodiversiteit en deze waar nodig te versterken. Om dit te realiseren is er de afgelopen jaren een kruidenrijk mengsel gezaaid in bermen als eerste stap in het bevorderen van de biodiversiteit. Deze kruidenmengsels trekken dieren als vogels, nachtvlinders en bijen aan vanwege de schuil- en voedselmogelijkheden die ze bieden. Hier hoort ook een ander maaibeleid bij.


Maaisel blijft even liggen om zaden en insecten kans te geven te overleven


Bij het traditioneel maaien wordt de begroeiing in allemaal kleine stukjes geslagen en direct afgevoerd. Hierdoor heeft al het aanwezige leven weinig kans om te overleven. Daarom past de gemeente sinds 2021 in een aantal bermen het zogenaamde ecologisch bermbeheer toe. Hierbij wordt het gras zo gemaaid dat het op één plek wordt doorgesneden en in plukken op de grond terechtkomt. Het maaisel blijft minimaal 2 dagen liggen en maximaal 10 dagen. Door dit “hooien” kunnen de zaden van de gemaaide beplanting, afrijpen en opnieuw in de grond komen en kunnen insecten zich verplaatsen naar nieuwe schuilplaatsen. Vervolgens wordt het maaisel afgevoerd.

Een andere toepassing van het ecologisch bermbeheer is het gefaseerd maaien, waarbij slechts een gedeelte van de berm wordt gemaaid. Deze wijze van maaien creëert schuilmogelijkheden en leidt tot een grotere overlevingskans.

In mei eerste maaironde; gericht op verkeersveiligheid

Tijdens de eerste maaironde in mei wordt gemaaid vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid. Alleen de eerste meter (tot anderhalve meter) van de bermen wordt dan gemaaid. Zo wordt het zicht verbeterd en blijft er voldoende ruimte op de rijstroken voor fietsers en automobilisten. Het maaisel wordt, ter verschraling van de berm, direct afgevoerd.

In zomermaanden tweede maaironde; gericht op optimale biodiversiteit

in juni/juli wordt tijdens de tweede maaironde een gedeelte van de bermen gemaaid, het maaisel wordt verzameld en binnen 10 dagen afgevoerd. Eind augustus/begin september wordt vervolgens het andere gedeelte van de bermen gedaan.

Bij taluds (schuine delen van bermen naast of bij wegen) dient er vaker gemaaid te worden. Gras heeft een dicht wortelstelsel waardoor het grond goed bijeen kan houden. Om gras de ruimte te geven dient er dus vaker te worden gemaaid op taluds ten behoeve van de stevigheid. Ook voor obstakels is extra aandacht. Hier wordt omheen gemaaid zodat obstakels zichtbaar blijven.

Met het ecologisch bermbeheer is de gemeente Harlingen bezig om het gemeenschappelijke doel te behalen: Harlingen ook in de toekomst leefbaar houden.


Boeren maaien mee voor meer biodiversiteit

Wist u dat agrariërs ook een aantal gemeentelijke bermen maaien? De boeren mogen in ruil daarvoor het maaisel gebruiken als veevoer. Een win-win situatie.


Inwoners kunnen ook helpen; geen hondenpoep, plastic of blik in de bermen

We hebben u als inwoner van de gemeente ook nodig om de bermen schoon te houden zodat het vee geen blik, hard plastic of hondenpoep binnenkrijgt. Blikjes en hard plastic zijn dodelijk wanneer ze terecht komen in het kuil (veevoer) uit de bermen. De scherpe stukken beschadigen de maag en andere organen. Dit levert een uitermate pijnlijke dood op voor de koe.

In hondenpoep kan een parasiet voorkomen genaamd Neospora caninum. Helaas dragen veel honden deze parasiet. De honden zelf hebben er geen last van maar in koeien zorgt deze parasiet voor abortus met doodgeboren kalfjes. Wanneer er hondenpoep in de berm ligt kan de hondenpoep in het veevoer terecht komen. Dit is ook de reden waarom veel agrariërs het niet prettig vinden dat honden losgelaten worden op hun grond.

Helpt u mee, door ook in het buitengebied afval en hondenpoep opruimen? Dank hiervoor!
De gemeente Harlingen zal op een aantal plaatsen extra prullenbakken plaatsen om het gemakkelijker te maken.