Beste lezer, u ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u staat ingeschreven in onze mailinglijst. Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk.
In deze nieuwsbrief informeren we u over:

  • Coronavirus;
  • Klankbordgroep Westerzeedijk.
  • Aanpassing wegprofiel entree Harlingen;
  • Balklandpark;
  • Wandelpad Westerzeedijk-Byniastate;

Coronavirus

Het Coronavirus is overal in het nieuws en leidt tot veel vragen. De dienstverlening van de gemeente Harlingen is aangepast (zie ook: https://www.harlingen.nl/corona). Desondanks werkt het projectteam Westerzeedijk ‘gewoon’ verder aan de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied. Bijeenkomsten worden nu niet meer fysiek, maar digitaal georganiseerd. Door middel van beeldbellen worden ook vergaderingen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden gehouden. Op deze manier houden we voortgang in het project. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via westerzeedijk@harlingen.nl.

Klankbordgroep Westerzeedijk

Sinds begin 2019 adviseert de klankbordgroep Westerzeedijk het projectteam en het college van B&W over de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied. Eind 2019 is de samenwerking tussen de klankbordgroep en de gemeente geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over de rol en verantwoordelijkheid van de klankbordgroep en de wijze waarop in het vervolg vorm wordt gegeven aan de participatie. Met de klankbordgroep zijn daarover afspraken gemaakt. De klankbordgroep blijft het adviesorgaan voor de gehele gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Daarnaast gaan we diverse focusgroepen opstarten. In deze focusgroepen wordt concreet gesproken over een van de deelprojecten. In de focusgroepen nemen gebruikers en direct belanghebbenden, zoals aanwonenden en aangrenzende eigenaren plaats. In februari is over de evaluatie en de verdere invulling van de participatie in het project Westerzeedijk een raadsinformatiebrief verzonden. Deze kunt u vinden op: www.harlingen.nl/raadsinformatiebrieven.

Aanpassing wegprofiel entree Harlingen

Een van de quick wins in de gebiedsontwikkeling is de aanpassing van het wegprofiel ter hoogte van camping De Zeehoeve. Het is voor veel mensen onduidelijk dat je hier de stad binnenkomt. Hierdoor wordt op de weg langs de Westerzeedijk nu vaak te hard gereden. We gaan daarom duidelijk maken waar de bebouwde kom begint. Dit doen we door het aanleggen van een middenberm en twee drempels. Het effect hiervan is dat het verkeer langzamer gaat rijden en er dus minder onveilige situaties ontstaan. Daarnaast verbeteren we de ingangen naar de camping. De bermen langs de Westerzeedijk zijn onderdeel van een zogenaamd ‘bijenlint’: een aaneenschakeling van bijenvriendelijke beplanting. Daarom worden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel. De werkzaamheden aan de weg starten op maandag 27 april. Hierdoor zal de weg langs de Westerzeedijk drie weken (t/m 15 mei) gestremd zijn voor doorgaand autoverkeer. Verkeer wordt omgeleid met omleidingsborden. Het fietspad blijft open. Camping De Zeehoeve is gedurende de werkzaamheden ook bereikbaar.

Impressie van een bijenlint
impressie van een bijenlint

 

Schetsimpressie van de Westerzeedijk t.h.v. camping De Zeehoeve
Schetsimpressie van de Westerzeedijk t.h.v. camping De Zeehoeve

 

 

Balklandpark

In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld. Het schetsontwerp biedt de basis voor de aanleg van openbare ruimte in het Westerzeedijkgebied. In het gebied rondom de Waddenhal en de hockeyvelden gaan we nu verder met de uitwerking van een voorlopig en definitief ontwerp van een park. Dit deelproject heeft als werktitel het ‘Balklandpark’ gekregen.

Parkgebied

Het Westerzeedijkgebied wordt een parkgebied, dat de schakel vormt tussen stad, dijk en buitengebied. Het Balklandpark is een park voor sport, spel en ontspanning. Het is een fijne plek om doorheen te wandelen, rennen, fietsen en skaten. Een rustige plek om in het gras te liggen en een plek om te spelen. De uitstraling van het park wordt stoer en robuust, verwijzend naar het historische karakter van deze plek.

Focusgroep

In de focusgroep Balklandpark zitten aanwonenden van de Zuidergrachtswal en Plan-Zuid, vertegenwoordiging van (binnen- en buiten)sportverenigingen, de buurtsportcoach en scholen in de omgeving. Zij geven de gemeente aandachtspunten mee en denken mee over de invulling van het park. Op maandag 30 maart 2020 is voor het eerst een overleg geweest met de focusgroep Balklandpark. De aandachtspunten en ideeën uit dit overleg worden meegenomen en verwerkt in het voorlopig ontwerp voor het park.

Vervolg

In 2020 wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Eerst wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt, dat daarna technisch wordt uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Als het definitieve ontwerp af is, worden de vergunningen aangevraagd. Het park wordt in 2021 aangelegd.

Wandelpad Westerzeedijk-Byniastate

In januari 2020 heeft het college de route voor het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate vastgesteld. Aan de oostkant van de N31 wordt het pad langs de Harlingervaart aangelegd. Het pad sluit aan op De Hoop. Samen met aanwonenden is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om het pad beter in te passen in het gebied, zoals het verbreden van water en het aanbrengen van groen. Daarnaast zijn maatregelen bedacht om het pad voor mensen met bijvoorbeeld een scootmobiel, rollator of kinderwagen toegankelijk te houden, maar voor fietsers onaantrekkelijk te maken. Deze maatregelen worden verwerkt in het ontwerp. Nadat het ontwerp met de aanwonenden is besproken, worden de vergunningen aangevraagd om het pad te kunnen aanleggen. De aanleg van het pad staat gepland na de zomer van 2020.