Geacht college,

Wij hebben kennis genomen van uw antwoord via uw brief gedateerd 23 september jl. met als kenmerk Djuma document 36640. Hartelijk dank daarvoor.
We komen tot de eindconclusie, dat uw interpretatie van deze zaak niet de onze is.
Echter, het gaat ons er ook niet om wie er gelijk heeft. Wij betreuren de hele gang van zaken, die o.i. niet in het Belang van Harlingen is. Soms kan een keer “sorry” zeggen een proces weer op gang brengen, als u begrijpt wat wij bedoelen.
Het is in dit verband goed te lezen, in de Begroting 2020 onder het programma 1 Bestuur en ondersteuning, dat u als een van de speerpunten aangeeft: “investeren in de reflectie op ons eigen functioneren”. Dit geldt voor iedereen.
Wij zullen ook wat vaker in de spiegel kijken.

Blijft nog wel de vraag over: hoe nu verder met het Kimswerda gebied en met name de verkeersont- en afwikkeling.
Uit een recent onderzoek over Mobiliteit blijkt, dat de men de toerit en afrit naar het parkeerterrein als de gevaarlijkste locatie in Harlingen beschouwt.
U weet, dat de Marnehiem-wijk hier ook al jarenlang over klaagt.
Het constante geruzie met de projectontwikkelaar brengt o.i. de zo vurig gewenste oplossing van dit verkeersknelpunt niet dichterbij.
De vraag blijft dus staan: wat gaat u er aan doen om dit probleem op te lossen.

Graag horen wij uw reactie.

Namens de fractie van Harlinger Belang,

Jappie Saakstra.