Informatie

Op het bijgaande aanslagbiljet zijn de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke heffingen gecombineerd. In deze toelichting staat informatie over de soorten belastingen en de tarieven van 2020. In deze toelichting gebruiken wij het woord ‘pand’ voor onder meer woningen, bedrijfspanden en zelfstandig bruikbare gedeelten daarvan. 

Nieuwe WOZ-waarde per 2020

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, te weten de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de watersysteemheffing gebouwd. De vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw pand staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. 

Waardebepaling

Bij de waardebepaling is de gemeente uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2019. Bij de taxatie van de onroerende zaak is volgens de wet WOZ het uitgangspunt: er wordt gewaardeerd alsof het pand leeg, zonder hypotheek en andere zakelijke rechten verkocht zou kunnen worden en alsof het pand onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn. Dit is de waarde in het economische verkeer.
 

WOZ waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder!

U kunt binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar.

 • Telefoonnummer 14 0517
 • E-mail belastingen@harlingen.nl
 • Voor meer informatie over de WOZ kunt u ook terecht op de pagina WOZ-waarde

Wat levert een lagere WOZ waarde u op?

Als de WOZ waarde van uw woning bijvoorbeeld wordt verlaagd met € 10.000,- levert u dat een vermindering op van € 12,38 op de aanslag ozb.

Bezwaar maken via no-cure-no-pay bedrijf leidt tot hogere tarieven in de toekomst

Als u bezwaar maakt via een bureau of makelaar (zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven) en het blijkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld dan is de gemeente verplicht om dit bureau of makelaar een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt rond de € 500,- per bezwaar en kan zelfs oplopen tot meer dan € 700,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten waardoor de belastingpercentages omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle belastingplichtigen van de gemeente Harlingen met deze hogere belastingpercentages geconfronteerd.

Onroerende-zaakbelastingen


Er zijn twee onroerende-zaakbelastingen:

 • een eigenarenbelasting, geheven van de eigenaar, de erfpachter of vruchtgebruiker;
 • een gebruikersbelasting, geheven van de gebruiker van een niet-woning (huurder).

Het percentage voor 2020 bedraagt:

 • voor eigenaren van woningen              0,1238% 
 • voor eigenaren van niet-woningen       0,3046%
 • voor gebruikers van niet-woningen      0,2388% 

Ik heb mijn pand verkocht maar betaal nog steeds OZB en rioolheffing

Voor het bepalen van de belastingplicht is de situatie op 1 januari van het belastingjaar doorslaggevend. Als u uw pand na deze datum verkoopt dan moet u voor het hele jaar betalen. De ozb eigenaar en de rioolheffing wordt verrekend bij de notaris voor het aantal maanden dat u geen eigenaar meer bent. U kunt dit op de afrekening van de notaris terugvinden. Betaalt u via automatische incasso dan lopen de termijnen voor de betaling ook gewoon door na de verkoop. 

Rioolheffing

Onder de naam rioolheffing wordt belasting geheven voor de kosten die de gemeente maakt voor de inzameling/transport en zuivering van afvalwater en afvloeiend hemelwater. 
Er zijn twee soorten rioolheffing:

 • een eigenarenheffing, geheven van de eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker:
 • een gebruikersheffing, geheven van de gebruiker, huurder of bewoner.

De tarieven voor 2020 bedragen per eigendom:

 • eigenaren woning                                      € 175,92
 • eigenaren niet-woning  > 60m2               € 175,92
 • eigenaren niet-woning 25m2-60m2        €   87,96

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Deze belasting heft de gemeente voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. Belastingplichtig is degene die gebruiker is van de desbetreffende woning. De mate van de belastingplicht en het tarief wordt aan het begin van het belastingjaar of bij aanvang van het gebruik vastgesteld.

De tarieven voor 2020 bedragen per jaar voor:

 • een meerpersoonshuishouden                                                   € 250,32
 • een éénpersoonshuishouden                                                     € 181,20

Kwijtschelding

Kunt u uw belastingaanslag(en) niet betalen omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan is het mogelijk een beroep op de  kwijtscheldingsregeling te doen. De gemeentelijke heffingen behoren tot de normale kosten van levensonderhoud. Dit betekent dat kwijtschelding uitzondering is. U kunt kwijtschelding digitaal (DigiD) aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Kwijtschelding is mogelijk van de aanslag:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerende zaakbelasting eigenaar woning
 • rioolheffing eigenaar woning 

Gespreide betaling

 • machtiging

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven wordt het totaalbedrag van het aanslagbiljet in acht termijnen afgeschreven van het rekeningnummer wat op de achterzijde van het aanslagbiljet staat.

 • geen machtiging

Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven kunt u het totaalbedrag van het aanslagbiljet in maximaal twee gelijke termijnen betalen door het bedrag over te schrijven of te storten op IBAN  NL74BNGH0285041282 ( BIC: BNGHNL2G) bij BNG t.g.v. gemeente Harlingen, onder vermelding van het aanslagnummer. 

Wilt u alsnog een machtiging voor automatische incasso regelen dan kunt u dit regelen via automatische incasso aanvragen/wijzigen/stopzetten

Betaalt u niet op tijd dan treffen wij invorderingsmaatregelen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Op de voorkant van het aanslagbiljet is vermeld wanneer de eerste en de laatste betalingstermijn vervallen.