Informatie

Op het bijgaande aanslagbiljet zijn de WOZ-beschikking en de aanslag gemeentelijke heffingen gecombineerd. In deze toelichting staat informatie over de soorten belastingen en de tarieven van 2020. In deze toelichting gebruiken wij het woord ‘pand’ voor onder meer woningen, bedrijfspanden en zelfstandig bruikbare gedeelten daarvan.

Nieuwe WOZ-waarde per 2020

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, te weten de onroerende-zaakbelastingen, het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de watersysteemheffing gebouwd. De vastgestelde WOZ-waarde die van toepassing is voor uw pand staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen.

Waardebepaling

Bij de waardebepaling is de gemeente uitgegaan van het bedrag dat uw pand zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum 1 januari 2019. Bij de taxatie van de onroerende zaak is volgens de wet WOZ het uitgangspunt: er wordt gewaardeerd alsof het pand leeg, zonder hypotheek en andere zakelijke rechten verkocht zou kunnen worden en alsof het pand onmiddellijk in gebruik te nemen zou zijn. Dit is de waarde in het economische verkeer.

Aanslag/taxatieverslag

Via onze website www.harlingen.nl, WOZ loket, kunt u de aanslag gemeentelijke belastingen en/of het taxatieverslag van uw pand opvragen. 

Onroerende-zaakbelastingen

Er zijn twee onroerende-zaakbelastingen:

 1. een eigenarenbelasting, geheven van de eigenaar, de erfpachter of vruchtgebruiker;
 2. een gebruikersbelasting, geheven van de gebruiker van een niet-woning (huurder).

Het percentage voor 2019 bedraagt:

 • voor eigenaren van woningen: 0,1283,%
 • voor eigenaren van niet-woningen: 0,3016,%
 • voor gebruikers van niet-woningen: 0,2338,%

Ik heb mijn pand verkocht maar betaal nog steeds OZB en rioolheffing

Voor het bepalen van de belastingplicht is de situatie op 1 januari van het belastingjaar doorslaggevend. Als u uw pand na deze datum verkoopt dan moet u voor het hele jaar betalen. De ozb eigenaar en de rioolheffing wordt verrekend bij de notaris voor het aantal maanden dat u geen eigenaar meer bent. U kunt dit op de afrekening van de notaris terugvinden. Betaalt u via automatische incasso dan lopen de termijnen voor de betaling ook gewoon door na de verkoop.

WOZ waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder!

U kunt binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar.

Wat levert een lagere WOZ waarde u op?

Als de WOZ waarde van uw woning bijvoorbeeld wordt verlaagd met € 10.000,- levert u dat een vermindering op van € 12,83 op de aanslag ozb.

Bezwaar maken via no-cure-no-pay bedrijf leidt tot hogere tarieven in de toekomst

Als u bezwaar maakt via een bureau of makelaar (zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven) en het blijkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld dan is de gemeente verplicht om dit bureau of makelaar een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt rond de € 500,- per bezwaar en kan zelfs oplopen tot meer dan  € 700,-.  De gemeente maakt op deze manier meer kosten waardoor de belastingpercentages  omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle belastingplichtigen van de gemeente Harlingen met deze hogere belastingpercentages geconfronteerd.

Rioolheffing

Er zijn twee soorten rioolheffing:

 • een eigenarenheffing, geheven van de  eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker:
 • een gebruikersheffing, geheven van de gebruiker, huurder of bewoner.

De tarieven voor 2020 bedragen per eigendom:

 • eigenaren woning: € 175,92
 • eigenaren niet-woning  > 60m2: € 175,92
 • eigenaren niet-woning 25m2-60m2: € 87,96

Afvalstoffenheffing

Deze heffing betaalt u voor het ophalen van gescheiden huisvuil. Belastingplichtig is degene die gebruiker is van een woning ten aanzien waarvan de gemeente verplicht is tot het inzamelen van huishoudelijk afval. De mate van de belastingplicht en het tarief wordt aan het begin van het belastingjaar of bij aanvang van de belastingplicht vastgesteld.

De tarieven voor 2020 bedragen per jaar voor:

 • een meerpersoonshuishouden: € 250,32
 • een éénpersoonshuishouden: € 181,20

Hondenbelasting

Met ingang van 1 januari 2019 is de hondenbelasting afgeschaft.

Kwijtschelding

Kunt u uw belastingaanslag(en) niet betalen omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan is het mogelijk een beroep op de  kwijtscheldingsregeling te doen. De gemeentelijke heffingen behoren tot de normale kosten van levensonderhoud. Dit betekent dat kwijtschelding uitzondering is. U kunt kwijtschelding digitaal (DigiD) aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Kwijtschelding is mogelijk van de aanslag:

 • afvalstoffenheffing
 • onroerende zaakbelasting eigenaar woning
 • rioolheffing eigenaar woning

Gespreide betaling

machtiging

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven wordt het totaalbedrag van het (gecombineerde) aanslagbiljet in acht termijnen van het door u opgegeven rekeningnummer afgeschreven.

geen machtiging

Als u geen machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven kunt u het totaalbedrag van het aanslagbiljet in maximaal twee gelijke termijnen betalen door het bedrag over te schrijven of te storten op bankrekening NL74BNGH0285041282 ( BIC: BNGHNL2G) bij BNG t.g.v. gemeente Harlingen, onder vermelding van het aanslagnummer.

Betaalt u niet op tijd dan treffen wij invorderingsmaatregelen. Dit brengt extra kosten met zich mee. Op de voorkant van het aanslagbiljet is vermeld wanneer de eerste en de laatste betalingstermijn vervallen.

Heeft deze informatie u geholpen?