1. Waarom is er een onderzoek in de gemeente Harlingen?
In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk restafval in Nederland drastisch zijn verminderd. De gemeente Harlingen wil graag de hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en de inwoners stimuleren om het afval zoveel mogelijk te scheiden, zo draagt zij bij aan de landelijke doelstellingen om in 2020 de hoeveelheid restafval per persoon te verminderen naar 100kg en minimaal 75% van het afval te laten scheiden. Daarom heeft de gemeente Tilburg University gevraagd om hierbij te helpen en een onderzoek uit te voeren hoe deze vermindering het beste plaats kan vinden en er beter afval gescheiden kan worden. Het onderzoek is niet gericht op het invoeren van een eventuele kiloprijs voor afval, de zogenaamde diftar.

2. Met wie werkt de gemeente Harlingen samen in dit onderzoek en wat is ieders rol?
Bij dit onderzoek zijn drie organisaties betrokken, namelijk de gemeente Harlingen (opdrachtgever), Omrin (inzamelaar afval) en Tilburg University (onderzoeksinstantie).

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om het onderzoek niet te beïnvloeden kan er niet veel gezegd worden over de onderzoeksopzet. Wel vindt er voor aanvang van het onderzoek een weging van de containers plaats en wordt in een tweede fase een oproep gedaan om mee te werken aan het onderzoek onder andere via de afvalapp van Omrin.

4. Hoeveel betaalt de gemeente Harlingen voor dit onderzoek?
Tilburg University brengt geen kosten in rekening voor dit wetenschappelijke onderzoek. Dit ziet zij als haar taak als onderwijsinstituut om meer kennis te verzamelen en te genereren voor het verbeteren van de kwaliteit van leven op aarde. Het milieu en de duurzaamheid zijn daar wezenlijke onderdelen van.

5. Waarom worden mijn containers gewogen?
Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat er een nulmeting wordt gedaan, om een beeld te krijgen van de huidige hoeveelheid afval in de containers. Daarom worden de containers voor aanvang van het onderzoek gewogen. De weeggegevens worden door Omrin, in opdracht van de gemeente Harlingen, gedeeld met Tilburg University.

6. Mag Omrin zomaar mijn container wegen?
Ja, dit mag. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de gescheiden inzameling van (grof) huishoudelijk afval en restafval als verantwoordelijke voor het afvalbeheer. Hiermee vervult zij een taak in het algemeen belang. Omrin voert deze gemeentelijke taak, voor onze gemeente uit. Daarnaast zijn er strikte afspraken gemaakt met Omrin ten aanzien van dit onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst.

7. Worden er persoonsgegevens verzameld, gedeeld en verwerkt voor dit onderzoek?
Ja, de gemeente Harlingen verzamelt, deelt en verwerkt persoonsgegevens voor dit onderzoek.

8. Waarom verzamelt de gemeente Harlingen ook persoonsgegevens?
De hoeveelheid afval en de mate van afvalscheiding is afhankelijk van verschillende factoren. Tilburg University verwacht dat de gezinssamenstelling, leeftijd en woonomstandigheden veel invloed hebben. Tijdens het onderzoek gaat Tilburg University onderzoeken of deze aanname ook klopt.

9. Wie verzamelt, deelt en verwerkt mijn gegevens?
De gemeente Harlingen deelt de gegevens over de gezinssamenstelling en de woningkenmerken rechtstreeks met Tilburg University. Zij verwerken deze gegevens in het onderzoek. Omrin deelt de gegevens over de kilo’s huishoudelijk restafval en GTF die gedurende de loop van het onderzoek ingezameld wordt met Tilburg University. Dit doet zij in opdracht van de gemeente Harlingen.

10. Mag de gemeente Harlingen zomaar mijn gegevens verzamelen, delen en laten verwerken?
Ja, Zij heeft hier vooraf geen toestemming nodig van haar inwoners, omdat dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het algemeen belang. Voorafgaand aan het onderzoek heeft de gemeente Harlingen uitvoerig getoetst of deze werkwijze is toegestaan. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de gescheiden inzameling van (grof) huishoudelijk afval en restafval als verantwoordelijke voor het afvalbeheer en vervullen daarmee een taak in het algemeen belang.

11. Welke persoonsgegevens worden voor dit onderzoek verzameld, verspreid en verwerkt?
Voor het onderzoek worden de volgende gegevens verzameld, verspreid en verwerkt.

  • gezinssamenstelling: het aantal gezinsleden, de leeftijdsgroep en de genderverdeling van het gezin. De leeftijd van de gezinsleden wordt in de volgende categorieën verwerkt:
  • 0-4
  • 5-17
  • 18-64
  • 65 en ouder;
  • Woningkenmerken: totale perceeloppervlakte, m3 wooninhoud en de WOZ-waarde, verwerkt in categorieën oplopend met € 50.000,- .
  • De hoeveelheid kilo’s huishoudelijk restafval en GFT die gedurende de loop van het onderzoek ingezameld wordt.

12. Zijn de gegevens te herleiden naar mij als persoon?
Nee, de gegevens zijn niet te herleiden naar u als inwoner van de gemeente Harlingen. Alle gegevens zijn gepseudonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens niet meer direct herleidbaar zijn tot een persoon of adres. Alle informatie die te herleiden was naar u als inwoner is verwijderd.

13. Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens na afronding van het onderzoek?
Maximaal twee jaar ná afronding van het onderzoek worden alle ten behoeve van dit onderzoek aan Tilburg University verstrekte persoonsgegevens door Tilburg University vernietigd.

14. Ik wil niet dat mijn gegevens voor dit onderzoek gebruikt worden. Hoe geef ik dit aan?
U kunt op ieder moment uw medewerking aan dit onderzoek intrekken. U kunt uw medewerking intrekken door gebruik te maken van het afmeldingsformulier op deze website. Voor het invullen van dit formulier heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD, vraag dit dan aan via www.digid.nl

15. Het lukt mij niet om mijn medewerking in te trekken met DigiD.
Indien het u niet lukt om uw medewerking in te trekken. Neemt u dan contact op met de gemeente Harlingen via 140517 of door een e-mail te sturen naar info@harlingen.nl . Onze medewerkers helpen u dan verder.

16. Waarom moet ik mijn medewerking intrekken met behulp van DigiD?
De gemeente Harlingen maakt gebruik van DigiD om zeker te weten dat u als inwoner uw medewerking stopzet en dat niet iemand anders dit voor u doet, tenzij u diegene via DigiD gemachtigd heeft.

17. Waarom moet ik mijn e-mailadres achterlaten in het DigiD-formulier?
Dit heeft te maken met het toesturen van de bevestiging en wordt alleen gebruikt ter bevestiging. Na de bevestiging wordt uw e-mailadres uit de systemen verwijderd.

18. Kan ik de gewichten van mijn container ook inzien?
Nee, om het onderzoek niet te beïnvloeden is het niet mogelijk de gewichten van uw containers in te zien.

19. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
De resultaten van het onderzoek worden door Tilburg University teruggekoppeld aan de Gemeente Harlingen. Daarnaast worden ze landelijk gedeeld zodat gemeenten nieuwe inzichten krijgen hoe ze afvalscheiding kunnen verbeteren.

20. Moet ik in de toekomst per kilo afval betalen?
Het onderzoek is er juist op gericht om maatregelen te onderzoeken en te vinden die voorkomen dat u per kilo afval gaat betalen.

21. Waar kan ik terecht met vragen of tips?
Heeft u vragen, neem dan contact op met de Gemeente Harlingen tel 140517 of vul het contactformulier in op de website.