Op dinsdag 10 december 2019 vond in de Batting een bijeenkomst over het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate plaats. De bijeenkomst werd door ongeveer 40 geïnteresseerden bezocht. Hieronder volgt een beknopt verslag van de bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst gaf de gemeente Harlingen een presentatie over de verschillende routes en hoe een keuze tussen deze routes wordt gemaakt. Daarna gingen de bezoekers in gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente.

Routes

In juli 2019 werd de voorkeursroute voor het wandelpad gepresenteerd. Hierop waren de reacties divers, zowel positief als negatief. Met name de aanwonenden waren kritisch. Met de aanwonenden is de gemeente in oktober op locatie geweest, om te kijken welke zorgen er zijn en welke aanpassingen mogelijk zijn. Aanwonenden van de voorkeursroute hebben alternatieve routes voorgesteld: een route die aansluit op De Standvastigheid en een route die aansluit bij de speeltuin Byniastate. Deze routes zijn door de gemeente onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. Een andere route, die aansluit op De Phoenix, is niet onderzocht. Deze route ligt te dicht bij de bestaande verbinding onder de N31 door aan de noordkant (via de Kimswerderweg) en is voor een groot deel van de buurten Byniastate en Groot-Ropens een stuk omlopen naar de Westerzeedijk. Deze route is daarom te onaantrekkelijk.

De mogelijke routes (route 1 in blauw is de voorkeursroute, de overige routes in roze zijn door bewoners aangedragen)

   ​Om een keuze te maken tussen de verschillende routes worden de routes beoordeeld aan de hand van vijf beoordelingscriteria. De routes zijn beoordeeld op:

  • Eigendom en pacht: alle routes lopen over grond die (deels) niet van de gemeente is. Dit betekent dat we rekening moeten houden met de wensen van de eigenaar van de grond. Daarnaast wordt een deel van de grond van de gemeente gepacht. Over deze pacht moeten goede afspraken worden gemaakt.
  • Draagvlak: we houden zo goed mogelijk rekening met de wensen van bewoners en de gemeenteraad.
  • Aantrekkelijkheid: de plaats en de lengte van de route bepalen hoe aantrekkelijk de route wordt gevonden.
  • Kosten: hoe langer de route, hoe hoger de kosten. Daarnaast leveren bruggen, extra toegangen tot landbouwpercelen en andere bouwwerken extra kosten op.
  • Gebruik percelen: als een wandelpad door een landbouwperceel loopt, wordt de grond minder bruikbaar.

Reacties bezoekers

Net als tijdens de bijeenkomst in juli 2019 waren de reacties divers. Route 1 en route 4 kunnen op de meeste steun rekenen. Bezoekers zien route 3 niet als een goed alternatief. Route 1 wordt gezien als meest aantrekkelijke route, vooral door bewoners uit de wijk. Direct aanwonenden zien deze route als mogelijke bron van overlast en zij hebben zorgen over privacy. De route over het dijkje langs De Hoop laten lopen is een aantrekkelijker alternatief, omdat het wandelpad dan verder van de woningen ligt. Nog liever zien de aanwonenden van route 1 dat voor route 4 wordt gekozen. Bewoners op de hoek van De Zeemunnik en De Standvastigheid (waar het wandelpad aansluit) zien dit juist als een minder aantrekkelijk alternatief, omdat het wandelpad dan dicht bij de woningen komt te liggen.

Naast vragen en opmerkingen over de route voor het wandelpad hadden bewoners ook inhoudelijke vragen over het wandelpad. Hieronder volgt een opsomming van veel gestelde vragen en antwoorden op deze vragen:

Wat worden de afmetingen en het materiaal van het wandelpad?

  • Het wordt een twee meter breed betonpad.

Wordt het een wandel- of een fietspad?

  • Het wordt een wandelpad. De onderdoorgang onder de N31 is niet hoog genoeg om onderdoor te kunnen fietsen. Daarom is ervoor gekozen niet een fietspad, maar een wandelpad aan te leggen.

Komt er verlichting langs het wandelpad?

  • Het pad wordt heel minimaal verlicht. We willen de natuur niet verstoren. We voldoen voor wat betreft de verlichting aan het gemeentelijk beleid.

Waarom loopt het pad niet langs de oever aan de andere kant van de Harlingervaart (door het Hegewiersterfjild?

  • We hebben met Natuurmonumenten overleg gehad over de plaats voor het wandelpad. Een wandelpad door het Hegewiersterfjild zou de natuur aantasten. Daarom is gekozen voor een wandelpad aan de noordzijde van de Harlingervaart.

Waarom loopt het pad niet langs de zuidzijde van de camping richting de Westerzeedijk?

  • Dan moeten we over grond van de camping en moeten we een extra brug aanleggen. Dit brengt extra kosten met zich mee en is daarom niet haalbaar.

Vervolg

De beoordeling van de verschillende routes wordt aangevuld met de inzichten van de bijeenkomst op 10 december. Het college van B&W maakt vervolgens een keuze voor een van de routes voor het wandelpad. Dit besluit wordt naar verwachting in januari 2020 genomen. Als deze keuze door het college is gemaakt, informeren wij u hierover. Nadat de route definitief is gekozen, volgt ontwerp en uitwerking van het wandelpad. De aanleg van het pad is gepland in 2020.