Het college van burgemeester en wethouders van Harlingen maakt hierbij bekend dat de gemeente Harlingen voornemens is een recht van opstal te vestigen op het perceel grond gelegen aan de Nieuwe Willemskade 4a te 8862 RZ Harlingen ten gunste van de op dat perceel aanwezige trechter, bekend onder de naam Trechterhotel. Het betreft het volgende perceel, kadastraal bekend, gemeente Harlingen, sectie A , nummer 10613. Het Trechterhotel is al enige tijd gevestigd op deze locatie en eigenaar van de opstal.

Trechterhotel enige serieuze gegadigde

De gemeente is van mening dat het Trechterhotel de enige serieuze gegadigde is voor het te vestigen recht van opstal op het perceel. Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan andere mogelijk geïnteresseerden om mee te dingen naar het recht.

Criteria en onderbouwing

De gemeente heeft aan de hand van criteria een onderbouwing opgesteld op grond waarvan zij meent dat het Trechterhotel de enige serieuze gegadigde is om in aanmerking te komen voor het te vestigen recht van opstal op genoemd perceel. Deze criteria en bijbehorende onderbouwing kunt u onderaan deze pagina lezen.

Belangstellende(n) voor recht van opstal

Iedere belangstellende die van mening is eveneens in aanmerking te komen voor een recht van opstal op genoemde grond kan een schriftelijke en  gemotiveerde reactie sturen. Deze reactie moet uiterlijk op woensdag 31 mei door het college van burgemeester en wethouders zijn ontvangen.

U kunt deze sturen aan:

Per e-mail: info@harlingen.nl 
Per post: Burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen

U kunt uw reactie ook persoonlijk afgeven op het gemeentehuis. Het bezoekadres van de gemeente
Harlingen (locatie Groenlandsvaarder) is: Voorstraat 35, (8861 BD) Harlingen. Raadpleegt u de openingstijden van het gemeentehuis.
 

Criteria en onderbouwing , voorgenomen vestiging

1.    Inleiding

1.1 Het Didam-arrest

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in zijn ‘Didam-arrest’ geoordeeld dat overheden bij de verkoop van (onder meer) gronden, gelegenheid moeten bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen (ECLI:NL:HR:2021:1778). Dat betekent dat overheden niet
zonder meer vrij zijn om grond te verkopen aan een partij naar keuze. Overheden moeten gelijke kansen bieden bij uitgifte van grond. Dit geldt alleen indien er meerdere gegadigden zijn of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zullen zijn. In dat geval zal de overheid objectieve, toetsbare en redelijke criteria moeten formuleren, aan de hand waarvan de koper wordt geselecteerd. De mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft niet te worden geboden wanneer bij voorbaat vaststaat of
redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. In dat geval moet het voornemen tot koop op dusdanige wijze bekend worden gemaakt dat een ieder
daarvan tijdig kennis kan nemen. Ook moet een overheid in dat geval motiveren waarom er slechts één gegadigde in aanmerking komt.

1.2 Het voornemen tot vestiging van een recht van opstal

De gemeente Harlingen heeft het voornemen om op het perceel grond, kadastraal bekend, gemeente Harlingen, sectie A, nummer 10613 een recht van opstal te vestigen voor het daar reeds gevestigde Trechterhotel. De grond is gelegen bij het adres Nieuwe Willemskade 4a te Harlingen.

De gemeente is van mening dat het Trechterhotel de enige serieuze gegadigde is voor het recht van opstal op voornoemd perceel. Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan andere geïnteresseerden om mee te dingen naar het recht van opstal. De gemeente heeft aan de hand van criteria een onderbouwing opgesteld op grond waarvan zij meent dat het Trechterhotel de enige serieuze gegadigde is om het voornoemde recht van opstal te verwerven. 

Onderstaand zijn de criteria en de daaruit voortvloeiende onderbouwing voor voornoemd standpunt weergegeven.

2.    Criteria voor voorgenomen vestiging van een recht van opstal op het perceel aan de Nieuwe Willemskade 4a te Harlingen 

2.1    Het gebruik van het gebied en het pand is vastgelegd in het bestemmingsplan Harlingen Willemshaven

Het bestemmingsplan Harlingen Willemshaven is vastgesteld op 15 juni 2016. Het vigerende bestemmingsplan kent de volgende kenmerken voor het gebruik van de aanwezige bedrijven in het havengebied: aanloopgerichte horecabedrijven en/of restaurants; toeristisch-recreatieve voorzieningen, met daaraan ondergeschikt: cultuur en ontspanning; educatieve doeleinden; congres- en conferentiedoeleinden en detailhandel, voorzover ten dienste van en ondergeschikt aan de toeristisch-recreatieve functie van de haven;
ambachtelijke bedrijven voorzover ten dienste van de toeristisch-recreatieve functie van de haven, waaronder ambachtelijke scheepsbouwbedrijven en ambachtelijke bierbrouwerijen. De beoogd eigenaar van het recht van opstal moet met zijn bedrijf goed passen binnen de bestemming.

2.2 Gevestigde gebruiker 

In de afgelopen tijd heeft het Trechterhotel bewezen hier op zijn plek te zitten. Het kleinschalige hotel is reeds eigenaar van het pand. De invulling met hotel past goed op deze locatie en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. De grond is en blijft van de gemeente, waardoor er in juridische zin een recht van opstal geregeld moet worden om de eigendommen gescheiden te houden. De eigenaar heeft de trechter verbouwd tot hotelaccommodatie op een wijze passend bij het behoud van de oorspronkelijke uitstraling.

3.    Conclusie

Het Trechterhotel heeft in de afgelopen jaren de locatie Nieuwe Willemskade 4a nieuw leven ingeblazen en de plek mede tot bloei laten komen. Door met initiatieven te komen en zelf te investeren in het pand heeft het Trechterhotel bewezen een meerwaarde op deze locatie te zijn. Omdat het Trechterhotel al enkele jaren eigenaar is van de trechter en de gemeente de ondergrond in eigendom wenst te behouden, is de gemeente van mening dat de zittende gebruiker de enige serieuze gegadigde is voor de vestiging van een recht van opstal op bedoeld perceel.