Naast de Raadscommissie heeft de gemeente Harlingen de volgende commissies:
 

Presidium, Alle voorzitters van de in de raad vertegenwoordigende partijen zitten in het Presidium. De voorzitter van de raad is voorzitter van het Presidium en de griffier is secretaris van het overleg.  Het Presidium houdt zich met name bezig met bedrijfsvoering technisch zaken en zaken van huishoudelijke aard.  De griffier is secretaris van het Presidium.

Agendacommissie, Er is een agendacommissie die bestaat uit de voorzitter van de raad en de voorzitters van de Raadscommissie. De voorzitter van de raad is voorzitter van de Agendacommissie, de griffier is secretaris van de agendacommissie. De agendacommissie bereidt de agenda van de Raadscommissie en de raad voor en stelt deze voorlopig vast.  De Agendacommissie vergadert ook over de raadsactiviteiten en houdt de planning van de raad nauwlettend in de gaten.

Werkgeverscommissie, De Werkgeverscommissie treedt op als werkgever voor de griffier, behoudens voor de taken die wettelijk aan de raad zijn voorbehouden. De gemeenteraad heeft hiervoor 3 raadsleden benoemd. De raad benoemd de voorzitter.

Auditcommissie, De raad heeft 3 raadsleden benoemt voor de Auditcommissie. Zij hebben uit hun midden een voorzitter aangewezen. De Auditcommissie controleert de fractieafrekening op rechtmatigheid en onderhoudt de contacten met de Accountant. De Auditcommissie bereidt daarnaast een aantal financiële producten voor en spreekt hierover met de wethouder. De raadsadviseur/loco-griffier is secretaris van de commissie.

Rekenkamercommissie, Vanaf 1 januari 2006 zijn de gemeenten verplicht om een rekenkamerfunctie in te stellen. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Deze commissie is de gemeenteraad van dienst bij het uitoefenen van zijn controlerende taak en geeft waar nodig adviezen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. De gemeenteraad heeft 3 externe leden benoemd, de griffier is tevens secretaris van de commissie.

Vertrouwenscommissie, De commissie heeft tot taak de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden en een functioneringsgesprek te houden met de burgemeester.  De commissie kiest een voorzitter uit hun midden, de griffier is secretaris van de Vertrouwenscommissie.

Heeft deze informatie u geholpen?