De gemeenteraad heeft op 19 mei 2021 een vernieuwde welstandsnota aangenomen. De nota sluit aan op ontwikkelingen op het gebied van energie, bouwmaterialen en andere technieken en de vraag om een ruimere interpretatie van bestaande beleidsregels. De welstandsnota is ook gebruiksvriendelijker opgesteld en digitaal goed toegankelijk. Een aantal bouwwerken is nieuw toegevoegd in deze nota; zonneweides/zonnevelden, woonboten, windturbines en dakterrassen. Verder zijn de criteria van kleine bouwwerken, installaties en zonnepanelen aangepast.

U kunt de vernieuwde welstandnota 2021 bekijken op overheid.nl via deze link.  

Wethouder Erik de Groot:
Als gemeente stimuleren we duurzame energie van harte. De nieuwe welstandsnota voorziet hierin. Er is ook een handige folder gemaakt die u stapsgewijs inzicht geeft in de mogelijkheden en vergunningsaanvraag ten aanzien van zonnepanelen. U kunt de folder bekijken door hier te klikken. Let op: voor het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren in het beschermd stadsgezicht is altijd een omgevingsvergunning nodig. Eigenaren van reeds aangebrachte zonnepanelen zonder vergunning krijgen een brief van het college van b&w. Zij moeten de zonnepanelen verwijderen op het moment dat deze technisch en/of economisch afgeschreven zijn. Bij vervanging door nieuwe panelen moet dan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Welstandsnota stimuleert initiatieven duurzaamheid

De Welstandsnota stimuleert het nemen van verduurzamingsmaatregelen in het beschermd stadsgezicht & bijzondere gebieden. Hiermee komt het welstandsbeleid tegemoet aan de wens om oplossingen te vinden voor de duurzaamheidsopgave. Uitgangspunt blijft dat de verstoring van het daklandschap in een monumentale omgeving als beschermd stadgezicht & bijzondere gebieden beperkt blijft.

Meer mogelijkheden voor zonnepanelen in beschermd stadsgezicht

Harlingen volgt het nieuwe beleid van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. Voor ‘niet storend zichtbare’ zonnepanelen zijn er nieuwe toetsingscriteria opgesteld. Meestal is hierbij sprake van maatwerk. Voor zonnepanelen op nieuwbouwwoningen (Gebouwd na 1945) in het beschermd stadsgezicht is meer ruimte in de nieuwe beleidsregels. Zonnepanelen of -collectoren op deze gebouwen hoeven niet aan de specifieke (maat)criteria te voldoen maar moeten passen bij de historische waarden en het daklandschap van de binnenstad beschermd gezicht). Voorwaarde is dat de welstandscommissie een positief advies geeft.  

Publieksfolder zonnepanelen in Harlingen 2021