Collectieve Horeca Ontzegging

Wat is het?

De Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) in Harlingen is een initiatief van Horeca Harlingen in samenwerking met de politie Harlingen, de gemeente Harlingen en het Openbaar Ministerie.

Waarom een Collectieve Horeca Ontzegging

Harlingen wil een plezierige en veilige stad zijn om in uit te gaan. Stappers die overlast veroorzaken, gewelddadig zijn en/of zich schuldig maken aan criminele activiteiten horen daar niet bij. Daarom hebben horeca, politie, gemeente en Openbaar Ministerie in samenwerking met elkaar de Collectieve Horeca Ontzegging (CHO) ingesteld. Iemand die geweld, overlast of een ander delict in de horeca pleegt krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. De duur van de CHO is afhankelijk van de zwaarte van het delict.

Deelnemende horecabedrijven

Als een deelnemer de overlastgever een CHO heeft opgelegd dan geldt deze ontzegging ook meteen voor alle andere deelnemende horecabedrijven. Met één ontzegging kan een overlastgever dus meteen geweerd worden uit alle aangesloten bedrijven, zonder dat de persoon in kwestie overlast heeft veroorzaakt in die andere bedrijven.

Centraal wordt bijgehouden aan wie een ontzegging is opgelegd. Koninklijke Horeca Nederland, bestuur afdeling Harlingen, houdt de administratie en registratie bij van opgelegde ontzeggingen. Hiervoor wordt een afgeschermde database gebruikt op een aparte beveiligde website. De deelnemers kunnen met een uniek wachtwoord inloggen op deze database. In de database is een aantal persoonsgegevens en een foto van de betrokkene terug te vinden. Op de website is ook een lijst te raadplegen van deelnemende horecabedrijven.

Overtredingen welke kunnen leiden tot een CHO zijn onder meer:

 • Aantreffen softdrugs, bij meer dan 5 gram (gedoogde hoeveelheid);
 • Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel, klant of hulpverlener (ordeverstoring APV);
 • Vechtpartij in de horecagelegenheid (ordeverstoring APV).

Doelstelling van de Collectieve Horeca Ontzegging:

 • De veiligheid in en om horecagelegenheden verbeteren;
 • Het tegengaan van uitgaansgeweld en overlast in de binnenstad;
 • Het ontmoedigen van uitgaansgeweld en overlastveroorzakers;
 • Afschrikwekkend effect (preventieve werking);
 • Afgeven signaal dat geweld, bedreigingen en vandalisme niet wordt getolereerd.

Juridische basis

Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht: Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Indien de persoon nadat de collectieve ontzegging is opgelegd, zich toch vertoont in een horecabedrijf waarvoor de ontzegging geldt, dan is deze persoon strafbaar. Hij of zij overtreedt immers artikel 138, eerste lid WvSr.

Hoe werkt het?

Wanneer een waarschuwing of een CHO?

1.Waarschuwing of een lokaalverbod van 1, 2 of 3 maanden:

 • Poging tot diefstal (conform artikel 45 Wetboek van Strafrecht);
 • In bezit hebben van softdrugs(gebruikershoeveelheid);
 • Ergerlijk lastigvallen klant;
 • Seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten;
 • Ergerlijk lastigvallen horecaondernemer/-personeel;
 • Negeren van de huisregels.

2. Lokaalverbod voor 6 maanden:

 • Bij herhaling van bovenstaande incidenten / gedragingen;
 • Vernieling of vandalisme;
 • Eenvoudige mishandeling klant.

3. Lokaalverbod voor 12 maanden:

 • Bedreiging tegen horecaondernemer/-personeel;
 • Diefstal.

4. CHO tot wederopzegging (maximum van 2 jaar):

 • Recidive, CHO volgt sowieso na 3 opgelegde lokaalverboden in een periode van 48 maanden;
 • Huisvredebreuk;
 • Geweld tegen horecaondernemer/-personeel;
 • Aantreffen wapen anders dan een vuurwapen;
 • Gebruik van een wapen anders dan een vuurwapen;
 • Aantreffen vuurwapen;
 • Gebruik vuurwapen;
 • Aantreffen harddrugs;
 • Handel in softdrugs en /of harddrugs;
 • Zware mishandeling klant.

5. Aangifte huisvredebreuk vindt plaats bij:

 • Elke overtreding van een lokaalverbod;
 • Elke overtreding van een CHO indien geen proces-verbaal van bevindingen is opgemaakt door de politie.

Bij een overtreding of misdrijf, waaronder huisvredebreuk, wordt altijd aangifte gedaan door de deelnemer!

Informatie over de klachtenregeling

De klachtencommissie CHO bestaat uit een vertegenwoordiger van KHN (regiobestuurder), de politie en de gemeente. De klachtencommissie is onafhankelijk. De vertegenwoordigers hebben geen belang bij de uitvoering van de werkwijze CHO op incidentniveau. De klachtencommissie kan worden ondersteund door een juridisch adviseur.

De klachtencommissie

De commissie bestaat uit:

 • Lid KHN (regiobestuurder);
 • Lid politie Fryslân (jurist/groepschef horeca);
 • Lid gemeente Leeuwarden (jurist);
 • En wordt secretarieel ondersteund door KHN afdeling Leeuwarden.

Het secretariaat van de klachtencommissie verzorgt de uitnodiging aan de commissie, de betreffende horecaondernemer en betrokkene. Van betrokkene en de horecaondernemer wordt verwacht dat deze - via het secretariaat van de klachtencommissie - zorgen dat de klachtencommissie beschikt over alle relevante stukken. Het secretariaat van de klachtencommissie draagt zorg voor de notulen van het overleg van de klachtencommissie en de archivering van de stukken.

Klacht indienen

Na ontvangst van de CHO dient de betrokkene binnen 14 dagen de klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Betrokkene richt zich daartoe tot het secretariaat van de commissie, per adres: KHN, regio Friesland, p/a Eewal 50-52 Leeuwarden. De klacht heeft geen schorsende werking voor de CHO.

Behandeling van de klacht

De klachtencommissie behandelt de klacht binnen zes weken nadat de klacht is ontvangen. De klachtencommissie hoort alle partijen - dus zowel betrokkene als de horecaondernemer - in één zitting, tenzij één van de partijen onoverkomelijke bezwaren heeft. Het is aan de klachtencommissie om te beoordelen of het nodig is partijen in separate zittingen te horen.De klachtencommissie toetst de klacht van de betrokkene aan de hand van de ingediende klacht, het gesprek met de betrokkene en de horecaondernemer en de beschikbare stukken, het protocol CHO in acht nemend.

De termijn voor de afhandeling van een klacht door de klachtencommissie kan met twee weken worden verlengd indien de klachtencommissie binnen de geldende termijn geen afgewogen beslissing kan nemen.

Het oordeel van de commissie

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend. Het oordeel zal schriftelijk (binnen twee weken na de zitting) aan betrokkene en de horecaondernemer worden meegedeeld.

Verklaringen van derden

Partijen zijn gerechtigd om getuigenverklaringen en verklaringen van derden voor de zitting aan de klachtencommissie kenbaar te maken. Partijen kunnen zich laten vertegenwoordigen of een persoon meenemen om voor hen tijdens de zitting het woord te voeren.

Indien er een derde partij - niet zijnde betrokkene, horecaondernemer of zijn personeel of portier - bij het incident dat tot de CHO leidde was betrokken mag de vertegenwoordiger van de politie in de klachtencommissie informatie uit het proces verbaal delen met de overige leden van de klachtencommissie. Het verloop van een strafrechtelijke procedure kan van invloed zijn op de duur van de collectieve horecaontzegging. De betrokkene kan na de strafrechtelijke uitspraak zelf een melding doen bij de klachtencommissie CHO.

Extra informatie

Aangesloten horeca

 • Café 't Noordeke
 • Café 't Skûtsje
 • Cafetaria de Corner
 • Eetcafé-bar Andreas
 • Eigentijds
 • Lichtboei Harlingen
 • Restaurant Ons
 • Café De Pijpenla

Heeft deze informatie u geholpen?