Wat is participatie?

De tijd dat de overheid alles bedenkt, afstemt en uitvoert is voorbij. We hebben de inzichten, ideeën en energie van onze inwoners en ondernemers hard nodig om goed om te gaan met alle vraagstukken waarmee we tegenwoordig te maken hebben. Ons doel is om te zorgen dat alle inwoners met veel plezier wonen en leven in hun straat, buurt, wijk, dorp en stad en dat ondernemers goed kunnen ondernemen Dus wat de gemeente betreft gaan we samen op zoek naar geschikte samenwerkingsvormen en horen we graag welke dat zijn en wat daarvoor nodig is. Deze manier van samenwerking noemen we participatie.

Eerste ervaringen met participatie

Participatie is iets wat we als gemeente al langer inzetten bij verschillende projecten en bij het opstellen van onze visies. Binnen de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk, is voor het noordelijk deel van het Balklandpark een Right to Challenge opgestart. Hierbij heeft een groep bewoners de gemeente uitgedaagd om de inrichting van dit deel van het park op te pakken. De gemeente heeft de kaders gegeven en de werkgroep Balklandpark-Noord heeft een plan opgesteld en coördineert de uitvoering.

Andere voorbeelden zijn:

  • Inrichting van de publieke ruimte in de projecten ‘Eilandparkeren’en Westerzeedijk’
  • Aanleg van de stadstuin in woonwijk Nieuw Zuid;
  • Opstellen van toeristische recreatieve visie;
  • Opstellen van de cultuurvisie;
  • Opstellen van de duurzaamheidsagenda.

Opstellen beleid

In het najaar van 2021 hebben we het onderwerp participatie (betrekken van inwoners) besproken in de raadscommissie. De raad vindt het heel belangrijk om de inwoners zo veel als mogelijk en zo actief als mogelijk te betrekken bij het te maken beleid en bij de plannen en uitvoering van de projecten van de gemeente. Natuurlijk doet de gemeente ook al veel aan participatie, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Daarom zijn we als gemeente nu bezig met het opstellen van een beleidsnota over dit onderwerp. Het resultaat daarvan moet een leidraad worden, met handvaten voor de gemeentelijke organisatie om onze inwoners meer en beter te betrekken.

Bij het opstellen van de beleidsnota participatie, komen de volgende vragen aan bod:

  • Waarom hebben gemeenten en belanghebbenden vaak verschillende verwachtingen van participatietrajecten, hoe kunnen we daar als gemeentebestuur en organisatie beter op anticiperen? Hoe vertalen we dat in ons beleid en in de communicatie en afspraken met belanghebbenden?
  • Wat hebben we geleerd van de uitvoering van onze participatietrajecten van de afgelopen jaren en wat is er nodig in de organisatie om te komen tot een gecoördineerde, efficiënte en kwalitatief goede uitvoering?

Leidraad

Voor een goede participatie moeten een aantal denkstappen doorlopen worden. Deze helpen om te komen tot een participatie-aanpak die past bij het vraagstuk, het doel van de participatie en de doelgroep. Deze denkstappen zijn inmiddels uitgewerkt tot een eerste praktische leidraad door en voor de ambtelijke organisatie. Medio 2022 krijgt deze leidraad zijn definitieve vorm en starten we met toepassing in de praktijk.

Inspiratiesessie 26 mei 2021

Op 26 mei 2021 hield het gemeentebestuur een inspiratiesessie. Samen met interessante sprekers en inwoners uit de gemeente Harlingen is verkend waar onder andere de kansen liggen en hoe het vervolgproces eruit kan zien. Lees nu het verslag van de avond of bekijk het videoverslag op YouTube.

Hieronder is het artikel van 4 juni 2021 in de Harlinger Courant te downloaden en de interviews met betrokkenen.