Evenementenvisie gemeente Harlingen

Elk jaar wordt er met de inzet van vrijwilligers, ondernemers, verenigingen en stichtingen een verrassend groot aanbod aan evenementen in de gemeente Harlingen georganiseerd. Al die evenementen, groot en klein, lokaal, regionaal of (inter)nationaal dragen bij aan de leefbaarheid van onze gemeente en de positieve energie waar Harlingen op voortbouwt. Tegelijkertijd heeft de gemeente Harlingen gemerkt dat organisatoren afgelopen jaren tegen verschillende problemen aanliepen. 

Evenementenvisie gemeente Harlingen 2024

Daarom heeft de gemeente een evenementenvisie opgesteld. Voorafgaand aan het uitwerken van deze visie zijn verschillende betrokkenen geïnterviewd, is er een vragenlijst uitgezet onder inwoners binnen onze gemeente en is er werkbijeenkomst georganiseerd met evenementenorganisatoren. Alle opbrengsten zijn verwerkt in de evenementenvisie gemeente Harlingen 2024. Met deze evenementenvisie wil de gemeente een goed evenementenaanbod faciliteren voor het plezier en de verbinding tussen inwoners, bezoekers en ondernemers. De gemeente stimuleert daarbij de vernieuwing van bestaande evenementen, maar koestert ook gewaardeerde tradities, zodat er een goed evenwicht is.

De evenementenvisie bevat vier strategielijnen waarlangs uitvoering wordt gegeven. Dit zijn:

  • Versterken van de Harlinger identiteit in het evenementenaanbod
  • Stimuleren van vernieuwing van het huidige evenementenaanbod
  • Meer ruimte bieden aan nieuwe initiatieven
  • Versterken van lokale samenwerking

Subsidieregeling evenementen

Naast de evenementenvisie heeft het college van B&W een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt voor evenementen. Hierin is vastgelegd of en welke evenementen in aanmerking komen voor een subsidie en wat de hoogte hiervan is. Met deze subsidieregeling wil de gemeente werken aan de ambities en doelen zoals verwoord in de evenementenvisie. De regeling bevat een nieuwe werkwijze, richtlijnen en toetsingscriteria voor een heldere en eenduidige subsidieverlening aan organisatoren. Aan deze subsidieregeling wordt een nieuw, jaarlijks budget gekoppeld. De exacte hoogte daarvan wordt in het najaar bij de behandeling van de gemeentebegroting besloten. .

Burgemeester Ina Sjerps is blij met de evenementenvisie en de subsidieregeling: 
“Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente Harlingen omdat ze bijdragen aan levensgeluk, de trots en de saamhorigheid tussen de inwoners. Met deze evenementenvisie en subsidieregeling willen we een impuls geven aan het evenementenklimaat binnen onze gemeente.”

Vergaderingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 19 juni, 27 juni en 10 juli over de evenementenvisie. Op 10 juli zal de raad een besluit nemen over deze visie. De agenda en bespreekstukken van de gemeenteraad zijn te vinden op www.harlingen.nl. Wilt u inspreken over de evenementenvisie? Dat kan alleen op de woensdag 19 juni tijdens de beeldvormende commissievergadering. Hiervoor kunt u zich aanmelden via griffie@harlingen.nl.