02.0 Agenda besloten raadsvergadering 21 juni 2023

Ik roep de leden van de raadscommissie op tot de besloten vergadering op
woensdag 21 juni 2023 om ongeveer 21.30 uur in het stadhuis (aansluitend aan de reguliere raadscommissie).

Conform het bepaalde in de Gemeentewet, zal de vergadering in de openbaarheid worden geopend.  Na de opening zal de voorzitter voorstellen om de deuren te sluiten. Er geldt van rechtswege een geheimhoudingsplicht t.a.v. het besprokene tijdens voornoemde beraadslagingen. (art. 61c Gemeentewet).  Schending van de geheimhoudingsplicht kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De bij de voorlopige agenda behorende stukken liggen ter inzage bij de griffie.
Harlingen, 9 juni 2023
De voorzitter van de Raadsvergadering 
C.M. Sjerps    
________________________________________________________
AGENDA

1.    Opening, voorstel om de deuren te sluiten 
2.    Besluit in besloten zitting te vergaderen; oplegging geheimhouding
3.    Vaststelling agenda
4.    Vaststellen besluitenlijst besloten raadscommissie 7 juni 2023
5.    Geheim raadsvoorstel 
6.    Oplegging geheimhouding
7.    Sluiting