3.0 agenda besloten raadsvergadering 20 september 2023

01.0 Agenda besloten raadsvergadering 20 september 2023

Ik roep de leden van de raad op tot de besloten vergadering op woensdag 20 september 2023 om 20.45 uur in het stadhuis (aansluitend aan de Informatieve Raadscommissie over het Integraal huisvestingsplan Onderwijshuisvesting).
Conform het bepaalde in de Gemeentewet, zal de vergadering in de openbaarheid worden geopend.  Na de opening zal de voorzitter voorstellen om de deuren te sluiten. Er geldt van rechtswege een geheimhoudingsplicht t.a.v. het besprokene tijdens voornoemde beraadslagingen (art. 61c Gemeentewet).  Schending van de geheimhoudingsplicht kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Harlingen, 11 september 2023
De voorzitter van de Raadsvergadering 
C.M. Sjerps    
________________________________________________________
AGENDA

1.    Opening, voorstel om de deuren te sluiten.
2.    Besluit in besloten zitting te vergaderen; oplegging geheimhouding
3.    Vaststelling agenda
4.    Vaststellen besluitenlijst besloten raadsvergadering 21 juni 2023
5.     Lopende juridische zaken
6.    Oplegging geheimhouding
7.    Sluiting