Behalve horecabedrijven en slijterijen mogen ook paracommerciële instellingen zoals (sport)kantines, sociaal-culturele instellingen en buurt- en dorpshuizen alcoholische dranken verkopen. Voor het willen schenken van alcoholische drank moet u een Drank- en Horecavergunning aanvragen bij de gemeente.

Levensmiddelenbedrijven, supermarkten en cafetaria’s mogen zonder Drank- en horecavergunning zwakalcoholhoudende drank verkopen. De drank mag niet ter plaatse worden opgedronken/genuttigd.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet aanvragen.

Hoe werkt het?

U mag geen alcohol verkopen aan personen jonger dan 18 jaar oud.

Als u een Drank- en Horecavergunning aanvraagt, waar wordt deze dan op getoetst:

 • Of uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan de inrichtingseisen zoals benoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 • Of u 21 jaar of ouder bent;
 • Of u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag bent;
 • Of u niet onder curatele staat.

Leidinggevenden worden aan de volgende punten getoetst:

 • Of u 21 jaar of ouder bent;
 • Of u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag bent;
 • Of u niet onder curatele staat;
 • Of u in het bezit bent van een Verklaring sociale hygiëne (SVH diploma).

Let op! Voor paracommerciële instellingen geldt dat er minimaal 2 leidinggevende op de vergunning moeten komen te staan welke in het bezit zijn van een SVH diploma.

Wanneer u als commerciële instelling een Drank- en Horecavergunning aanvraagt, moet u ook de Bibob formulieren aanleveren. Kijk voor meer informatie over de Bibob onder product Wet Bibob.

Paracommerciële instelling

Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine of buurt- of dorpshuis (paracommerciële instelling), dan moet u bij uw aanvraag ook aanleveren:

 • een bestuursreglement. Hierin wordt onder andere aangegeven hoe de barvrijwilligers instructie krijgen in verantwoord alcoholgebruik;
 • de statuten van de vereniging of stichting.

Verder moet u in de instelling een lijst aanwezig hebben met de gegevens van de barvrijwilligers die de instructiecursus hebben gevolgd.

Oneerlijke concurrentie

Verenigingen en stichtingen mogen niet zomaar alcohol schenken. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, heeft de gemeente extra regels opgesteld. In de Algemene plaatselijke verordening Harlingen 2015 kunt u terug vinden waar u als paracommerciele instelling aan moet voldoen. Kijk voor meer informatie over schenktijden van de paracommerciele instellingen bij het product Ontheffing schenktijden.

Alcohol schenken tijdens een evenement

Voor het schenken van alcohol tijdens een evenement is een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet nodig. Omdat het om een evenement gaat, heeft u hoogst waarschijnlijk ook een evenementenvergunning nodig. Kijk voor meer informatie bij het product evenementenvergunning.

Wat moet ik doen?

Wanneer vraagt u een Drank- en Horecavergunning aan:

 • Als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen;
 • Als u een horecabedrijf of slijterij overneemt;
 • Als de rechtsvorm van het horecabedrijf of slijterij verandert;
 • Als u een para commerciële instelling bent en alcoholhoudende drank wilt schenken.

Wijzigen vergunning?

Het is niet altijd nodig om een nieuwe vergunning aan te vragen. Soms is het doen van een verzoek tot wijzigen van de vergunning voldoende. U kunt een verzoek tot wijzigen doen als:

 • U een nieuwe leidinggevende wilt bijschrijven. U moet dan het formulier Verklaring Leidinggevende aanleveren;
  • Men moet per leidinggevende een formulier in laten vullen en laten ondertekenen door de betrokkene zelf. Er moet een kopie van een geldig paspoort of ID kaart bij (geen rijbewijs!). Na ontvangst checkt de gemeente of de leidinggevenden aan de eisen van de Drank- en Horecawet voldoen. Zo ja dan worden ze bijgeschreven op het aanhangsel van de vergunning. In afwachting mogen ze al als leidinggevenden aan de slag dus de ondernemers kunnen de reguliere bedrijfsvoering door laten gaan. Na ontvangst van de formulieren krijgt men een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure en termijnen.

 • U de inrichting verbouwd heeft en deze niet meer overeenkomt met de vergunning. Doe dit binnen 1 maand nadat de wijziging heeft plaatsgevonden. U loopt anders het risico dat de vergunning wordt ingetrokken;
 • Uw terras groter of kleiner is geworden. Let op! U moet bij het wijzigen van uw terras ook een nieuwe terrasvergunning aanvragen.

Behandelingstermijn

De behandelingstermijn van een aanvraag of wijziging van de vergunning is 8 weken. Als u een vergunning aanvraagt namens een vereniging of stichting, dan moet de vergunning ook nog 6 weken in concept ter inzage worden gelegd.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Wat moet ik meenemen?

Commerciële horecabedrijven en slijterijen:

 • aanvraagformulier Model A 
 • bijlage leidinggevende (per leidinggevende 1 formulier)
 • kopie geldig legitimatiebewijs

Paracommerciële instellingen (Sportkantines en buurt- en dorpshuizen)

 • aanvraagformulier Model B
 • bijlage leidinggevende (per leidinggevende 1 formulier)
 • een  kopie bestuursreglement.
 • Een kopie van de statuten
 • kopie geldig legitimatiebewijs

Wat kost het?

 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet € 167,60
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet € 8,80.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het bijschrijven van een leidinggevende of anderzijds wijzigen van het formulier Leidinggevende op grond van artikel 30A van de Drank- en Horecawet:

 • het bijschrijven per leidinggevende € 8,80;
 • anderzijds wijzigen € 8,80;
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 19,45

Heeft deze informatie u geholpen?