woonomgeving met 24 uurs toezicht is nodig. Er is een behoefte aan meerdere contactmomenten op één dag en er is ongeplande zorg nodig. 

In Friesland kennen wij twee vormen van Beschermd wonen:

  • Intramuraal Beschermd wonen
  • Ambulant Beschermd wonen

Wat is beschermd wonen?

Intramuraal beschermd wonen betekent wonen in een woning bij een aanbieder waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is om toezicht te houden op de bewoners. Er kan 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de begeleiding. Naast deze ongeplande contactmomenten, zal de begeleiding ook vaste contactmomenten inplannen met de bewoner waarin de ontwikkeling wordt besproken.

Beschermd wonen is vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (WMO) niet gericht op behandeling van psychiatrische of psychosociale problemen. Zijn uw psychische problemen zodanig ernstig waardoor zelfstandig wonen niet meer lukt, dan wordt u mogelijk tijdelijk opgenomen in een psychiatrische kliniek.

In een beschermde woonvorm woont u samen met een aantal mensen in een huis. U hebt een eigen kamer, toilet, badkamer, keuken. De woonkamer deelt u vaak met medebewoners. Op sommige beschermd wonen locaties heeft u een eigen appartement.

Bij dagelijkse activiteiten krijgt u begeleiding aangeboden, te denken valt aan:

  • Ondersteuning bieden bij medicatie inname
  • Ondersteuning bieden bij het doen van de administratie
  • Het leggen en onderhouden van sociale contacten
  • Het vinden van passende dagbesteding, werk of opleiding
  • Ondersteuning bieden bij het doen van boodschappen, eten koken en schoonmaken

Zodra de bewoner weer voldoende zelfredzaam is, kan hij/zij uitstromen en opnieuw zelfstandig gaan wonen. Het kan zijn dat de bewoner nog wel ambulante ondersteuning nodig heeft. Dat kan met geplande ondersteuning vanuit de gemeente waar de bewoner woont. Als de bewoner nog behoefte heeft aan ongeplande contactmomenten met de aanbieder dan is Ambulant beschermd wonen wellicht een optie www.sdfryslan.nl

Wat is ambulant beschermd wonen?

Ambulant beschermd wonen bestaat uit twee vormen:

  • JongThuis
  • ThuisBasis

JongThuis is voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Het gaat hier om jongvolwassenen die in een leeftijdsfase zitten dat ze gaan studeren, wellicht gaan werken en op kamers gaan wonen dan wel uit huis gaan. De jongvolwassenen hebben echter te maken met psychische of psychosociale problematiek waardoor het niet lukt om zelfstandig te gaan wonen. De belemmeringen als gevolg van hun problematiek maakt dat de stap om op kamers te gaan of het huis uit te gaan nog net te groot is. 

Bij JongThuis kunnen de jongvolwassenen geclusterd wonen bij een aanbieder met gemeenschappelijk gebruik van keuken en sanitaire voorzieningen. Net als in een studentenhuis maar dan met de mogelijkheid van 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid van begeleiding. 

ThuisBasis is vooral bedoeld om te voorkomen dat iemand instroomt in Intramuraal beschermd wonen. Dit willen we doen door in de thuissituatie van de bewoner 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid in te zetten. Daarmee kan de bewoner de aanbieder op ieder moment van de dag bellen en als het nodig is komt de aanbieder naar de bewoner toe.

ThuisBasis kan ook ingezet worden als uitstroomproduct vanuit Intramuraal beschermd wonen. Dit kan als iemand al voldoende vaardigheden heeft aangeleerd om weer zelfstandig te kunnen gaan wonen maar nog een korte periode de veiligheid van 24 uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid nodig heeft voordat diegene daadwerkelijk toe kan met alleen geplande ondersteuningsmomenten.

Er kan niet worden ingestroomd in een woning van de aanbieder met het product ThuisBasis als de bewoner zelf al een woning huurt of in bezit heeft.

Wat moet ik doen?

Om beschermd te wonen is een indicatie nodig. U kunt zich melden bij het spreekuur van het gebiedsteam of telefonisch via de toegang via 14-0517. Nadat u zich heeft aangemeld gaat u samen met een sociaal werker van het Gebiedsteam Harlingen en Sociaal Domein Friesland in gesprek. Zij gaan met u in gesprek en informeren u of beschermd wonen, thuisbasis of jongthuis voor u de juiste vorm van zorg voor u is.

Wat kost het?

U betaald een eigen bijdrage voor de zorg.
Raadpleeg de volgende website: www.hetcak.nl

Meer informatie

Om beschermd te wonen is een indicatie nodig. U kunt zich melden bij het spreekuur van het gebiedsteam of telefonisch via de toegang via 14-0517. Nadat u zich heeft aangemeld gaat u samen met een sociaal werker van het Gebiedsteam Harlingen en Sociaal Domein Friesland in gesprek. Zij gaan met u in gesprek en informeren u of beschermd wonen, thuisbasis of jongthuis voor u de juiste vorm van zorg voor u is.

Heeft deze informatie u geholpen?