Besloten Informatieve Raadsvergadering:  13 oktober 2022

Ik roep de leden van de Raad op tot vergadering op donderdag 13 oktober 2022, aansluitend aan de raadscommissievergadering, in het stadhuis.

Conform het bepaalde in de Gemeentewet, zal de vergadering in de openbaarheid worden geopend.  Na de opening zal de voorzitter voorstellen om de deuren te sluiten. Er geldt van rechtswege een geheimhoudingsplicht t.a.v. het besprokene tijdens voornoemde beraadslagingen. (art. 61c Gemeentewet).  Schending van de geheimhoudingsplicht kan strafrechtelijk vervolgd worden. 


Harlingen, 12 oktober 2022
De voorzitter van de raad,
C.M. Sjerps
________________________________________________________


AGENDA

  1. Opening, voorstel om de deuren te sluiten en toelichting voorzitter
  2. op de aard van het onderwerp en de geheimhouding.
  3. Besluit in besloten zitting te vergaderen; oplegging geheimhouding
  4. Vaststelling agenda
  5. Ontwikkelingen onroerend goed 
  6. Oplegging geheimhouding
  7. Sluiting