Ik roep de leden van de raad op tot de besloten vergadering op woensdag 23 november 2022 om ongeveer 21.30 uur in het stadhuis (aansluitend op de reguliere raadsvergadering).

Conform het bepaalde in de Gemeentewet, zal de vergadering in de openbaarheid worden geopend.  Na de opening zal de voorzitter voorstellen om de deuren te sluiten. Er geldt van rechtswege een geheimhoudingsplicht t.a.v. het besprokene tijdens voornoemde beraadslagingen. (art. 61c Gemeentewet).  Schending van de geheimhoudingsplicht kan strafrechtelijk vervolgd worden.

De bij de voorlopige agenda behorende stukken liggen ter inzage bij de griffie.

     Harlingen, 11 november 2022
    De voorzitter van de Raadsvergadering 
    C.M. Sjerps    
________________________________________________________
AGENDA

  1. Opening, voorstel om de deuren te sluiten en toelichting voorzitter op de aard van het onderwerp en de geheimhouding.
  2. Besluit in besloten zitting te vergaderen; oplegging geheimhouding
  3. Vaststelling agenda
  4. Vaststellen besluitenlijst besloten raadsvergadering 12 oktober 2022
  5. Vaststellen besluitenlijst besloten raadsvergadering 13 oktober 2022
  6. Vaststellen besluitenlijst besloten raadscommissie 9 november 2022
  7. Bespreekpunt besloten raadscommissie van 9 november 2022
  8. Stukken liggen ter inzage bij de griffie. 
  9. Oplegging geheimhouding
  10. Sluiting