Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. U kunt tegen zulke besluiten bezwaar maken. Stuur uw brief naar gemeente Harlingen team Juridische zaken Postbus 10.000 8860 HA Harlingen

Commissie voor klachten en bezwaren

De gemeente Harlingen beschikt over een commissie voor klachten en bezwaarschriften. De commissie brengt advies uit over ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester. De commissie behandelt niet bezwaarschriften met betrekking tot gemeentelijke belastingen.

Verder adviseert de commissie over ingediende klachten over gedragingen van (leden van) een bestuursorgaan of onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan werkzame personen/ambtenaren. De commissie kan ook voorstellen doen om onderling tot een oplossing van de klachten te komen. 

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken. 

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Extra informatie

De commissie voor de klachten en bezwaarschriften bestaat uit een voorzitter en twee leden. De commissie wordt ondersteund door het secretariaat. Het secretariaat bestaat uit een secretaris en twee plaatsvervangende sectretarissen. De hoorzittingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. De commissie vergadert meestal op maandagavond.

Heeft deze informatie u geholpen?