Plannen voor herinrichting centrum Harlingen bekend

Centrum van Harlingen moet transformeren tot fijne verblijfplaats

Gemeente Harlingen heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een plan voor de herinrichting van het centrum van Harlingen. Zij heeft dit samen gedaan met diverse belanghebbenden zoals omwonenden en ondernemers. Deze visie is een uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen van de gemeenteraad over de toekomstplannen van het Harlinger centrum. Hiermee wil de gemeente een forse impuls geven aan de centrumbeleving van Harlingen. Vandaag heeft het college van B&W ingestemd om het plan (centrumvisie) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad van Harlingen. Zij zal hier op 10 juli definitief over besluiten. De centrumvisie bevat onder meer belangrijke uitgangspunten voor de herinrichting van de Voorstraat en Grote Bredeplaats. 

Voorstraat

Met deze centrumvisie wordt onder meer voorgesteld om de Voorstraat autoluw te maken om zo een aangename ruimte te creëren waarin voetgangers en fietser centraal staan. Dit gebeurt door enerzijds gemotoriseerd verkeer te verbieden tijdens de drukste, toeristische maanden van juni t/m september van 12.00 uur tot 22.00 uur. Anderzijds worden er maatregelen genomen om de overlast in te perken, bijvoorbeeld door de parkeercapaciteit in de Voorstraat met de helft te verminderen. De vrijgekomen ruimte kan ingezet worden voor een andere functie. Voorstelbaar zijn groenvakken en verblijfsmogelijkheden (zoals spel en zitgelegenheden). Er blijft ruimte voor de markt, die we gericht willen versterken. De Voorstraat moet hiermee transformeren tot een fijne plek om te verblijven.   

De Grote Bredeplaats

Met deze centrumvisie transformeren we de Grote Bredeplaats tot huiskamer van Harlingen. Hier willen we een prettige verblijfplaats creëren waar Harlingers in de toekomst graag samenkomen. Uitgangspunten die hierbij horen, zijn: permanent autovrij, meer groen, meer verblijf, meer spel voor jeugd, eenheid in terras en een duidelijke focus op voetgangers. Uitgangspunt bij de nieuwe inrichting is om een klein deel van de terrassen aan de gevel te situeren en een groter deel midden op het plein. Bij deze richting moet fietsen over het plein ook worden ontmoedigd. Dit kan door onder andere fiets-parkeren te faciliteren aan de randen van het plein.

Centrumgebied

Buiten de Voorstraat en Grote Bredeplaats bevat de centrumvisie tal van andere (deel)projecten en acties voor het gehele centrumgebied van Harlingen. Hierbij wordt ook goed gekeken naar leefbaarheid, algehele uitstraling en economisch functioneren van het centrumgebied. Hierbij kun je denken aan het vergroenen van aanloopstraten, terugdringen van de leegstand, verbeteren van uitstraling van monumentale panden, aanpakken van stegen, benoemen van locaties voor fietsparkeren en een duidelijke ‘’routing’’ van en naar het centrum. 

Wethouder Paul Schoute is blij met de plannen voor het centrum: ‘’We hebben een intensief proces doorlopen met ondernemers en inwoners en hebben met deze centrumvisie een stevig fundament neergelegd voor de naderende veranderingen in het centrum. Via diverse vragenlijsten en bijeenkomsten hebben we inwoners en ondernemers bevraagd naar ideeën en voorstellen voor de herinrichting van ons centrum. Samen met de begeleidingsgroep, bestaande uit een afvaardiging van verschillende groepen belanghebbenden, hebben we alle opbrengsten afgewogen en zijn we tot deze visie gekomen. Er is werk aan de winkel; de komende jaren willen we alle resultaten zichtbaar maken om Harlingen beter en mooier te maken.”

Vergaderingen van de gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert op 19 juni, 27 juni en 10 juli over de centrumvisie. Op 10 juli zal zij een besluit nemen over deze visie. Heeft u interesse, kijk dan op de agenda van de gemeenteraad op www.harlingen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. Wilt u inspreken over de centrumvisie? Dat kan alleen op de woensdag 19 juni tijdens de beeldvormende commissievergadering. Hiervoor kunt u zich aanmelden via griffie@harlingen.nl 

Ontwerpfase

Na vaststelling van de centrumvisie door de gemeenteraad op 10 juli, zal het ontwerpproces worden opgestart. In deze fase wordt gewerkt aan de werkelijke inrichting van onder andere de Voorstraat en de Grote Bredeplaats. Ook in deze fase zullen belanghebbenden zoals inwoners en ondernemers weer betrokken worden. De centrumvisie met alle acties en plannen is te raadplegen hieronder als download. 

Nieuws