De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (kortweg de Dienst) ondersteunt gemeenten in Noordwest-Friesland bij de uitvoering van verschillende sociale wetten. De Dienst werkt daarbij intensief samen met het Gebiedsteam Harlingen

De Dienst is verantwoordelijk voor de uitvoering van (een deel van) de volgende wetten:

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)
  • De Participatiewet
  • De Jeugdwet
  • Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)
  • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
  • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)
  • De Wet kinderopvang
  • De Wet inburgering (WI)
  • Overige wetten op het gebied van sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan gemeenten is opgedragen.

Tip! Raadpleeg de volgende website: www.sozawe-nw-fryslan.nl
 

Centraal meldpunt

Denkt u dat iemand onterecht een bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of een regeling via de Jeugdwet ontvangt? Dan kunt u dat melden. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gaat vertrouwelijk om met uw gegevens én de informatie die u geeft.

Centraal Meldpunt

Heeft deze informatie u geholpen?